– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

I samråd med de tillitsvalgte ba politidirektøren denne høsten om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten. Det skjedde etter å ha blitt presentert for alvorlige forskningsfunn i en studie utført av forskerne Lilleaas og Ellingsen.

Nå bekrefter altså arbeidsmiljøundersøkelsen forskernes funn.

Tre prosent av medarbeiderne i politiet sier "ja" på spørsmål om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene.

Andelen øker til 6,6 prosent, eller 904 personer, når man inkluderer de som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Definisjonen innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger.

To tredeler av tilfellene er enkeltstående hendelser, mens en tredel har vart over tid. Kvinner er mer utsatt for uønsket oppmerksomhet enn menn. Kvinner under 40 er spesielt usatt, og i denne gruppen har 13 prosent opplevd et eller flere tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

I 71 prosent av tilfellene er det en kollega som står for adferden, og i 28 prosent av tilfellene er det overordnede. Kvinner blir i høyere grad seksuelt trakassert av menn, menn blir seksuelt trakassert av begge kjønn.

– Det mest alvorlige jeg leser, er at 10 personer i politiet har blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i løpet av 2020. Det smerter å bli presentert for slike funn og jeg får vondt av de 10 medarbeiderne som forteller at de har blitt utsatt for overgrep. Vi vet ikke hvem disse personene er, gitt undersøkelsens konfidensialitet, og jeg ber derfor innstendig om at de anmelder overgrepene, sier Bjørnland. 

Studentene

5, 9 prosent av studentene svarer "ja" på spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen øker til 11 prosent (103 personer) - når man inkluderer de som har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet.

Studentene rapporterer oftere at hendelsene er enkeltstående sammenlignet med ansatte, og i likhet med ansatte er kvinnelige studenter mer utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet enn mannlige studenter. Studenter opplever i større grad enn de ansatte at hendelsene skjer utenfor tjeneste, en stor andel skjer i sosiale lag.

– Jeg ønsker allerede nå å understreke at funnene knyttet til studenter er noe vi som arbeidsgiver ønsker å følge særlig tett framover. Når 11 prosent av studentene rapporterer på seksuell trakassering er det alvorlig. De fleste tilfellene skjer fra medstudenter, et mindretall av hendelsene involverer en overordnet, praksisveileder, lærer eller instruktør. Dette er likevel det mest bekymringsfulle, gitt skjevhet i maktforholdene, sier politidirektøren.

Veien videre

– Denne arbeidsmiljøundersøkelsen har gitt oss mer detaljert kunnskap og et mer dekkende og presist bilde - herunder også om omfang, enn hva vi satt med tidligere i høst.  Funnene vil danne grunnlaget for vår videre oppfølging, sier politidirektøren.

Hun forteller at distrikt og særorgan vil få sine lokale rapporter på nyåret, og det planlegges for sterkt ledelsesfokus på dette fremover.

  • Arbeidsmiljø