Saken ble behandlet i Kristiansand tingrett i begynnelsen av oktober 2020. Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten.

Saken har vært etterforsket av Mandal politistasjon i Agder politidistrikt, etter at politiet aksjonerte mot en adresse i Lyngdal i september 2020. 

Domfelte er utenlandsk statsborger uten fast bopel i Norge. Mannen er dømt for å ha dyrket fram om lag 100 cannabisplanter, eller medvirket til dette, i Lyngdal. Retten legger til grunn at 100 planter vil gi om lag 3 kg røykbart materiale med normal styrkegrad. Mengden utgjør en grov overtredelse, idet grensen mellom grov og simpel narkotikaforbrytelse går ved om lag 1 kg. Av allmennpreventive hensyn må tilvirkning i denne størrelsesordenen straffes strengt, i følge retten, idet mengden utgjør en svært stor spredningsfare.

I formildende retning legger retten til grunn at siktede har erkjent forholdet og i retten avgitt en uforbeholden tilståelse.

FAKTA

Aktor i saken var politiadvokat Berit Woxen.

Forsvarer var advokat Lars Faye Ree.

Tingrettsdommer var Marit Thorvaldsen.