Elektrosjokkvåpen fjerde kvartal
FotoPolitiet

I samtlige situasjoner i siste kvartal har politiet vært konfrontert med en gjerningsperson som har vært bevæpnet med kniv, som enten er brukt, eller truet med. Politiet har også i alle oppdragene vært bevæpnet med skytevåpen, men situasjonene har løst seg uten at politiet har vært tvunget til å benytte disse.

-Vi er meget tilfreds med at politiet også i disse krevende oppdragene har klart å løse situasjonene uten å måtte ta i bruk skytevåpen og uten å skade gjerningspersonen, sier prosjektleder Kjetil Lussand.

Bruk av elektrosjokkvåpen gikk ytterligere ned i fjerde kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Perioden har vært preget av forholdsvis få, men alvorlige hendelser.

  • Elektrosjokkvåpen avfyrt: 6 ganger
  • Trussel om bruk av elektrosjokkvåpen: 4 ganger
  • Samlet bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 39 ganger
  • Samlet trussel om bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 39 ganger

Sammenligner man siste kvartal med de foregående, brukte politiet elektrosjokkvåpen færre ganger enn noe annen periode i 2020. Hendelsene der politiet avfyrte våpenet er likevel preget av at innsatspersonellet har stått i krevende situasjoner der det har vært en åpenbar risiko enten for gjerningspersonen selv, politiet eller tredjeperson.

Ingen tilfeller av drivstøt

Funksjonen drivstøt ble ikke benyttet i rapporteringsperioden.

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. 

Resultatene fra 2020 og samlet for hele utprøvingsperioden

Forstørr bilde Elektrosjokkvåpen 2020
Bildetekst: Oversikt over bruk og trusler om bruk i 2020 pr 31.12.20, fordelt på politidistrikter. Drivstøt er ført som "Bruk av ESV" i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien "Drivstøt" for å skille dem ut.
FotoPolitiet
Forstørr bilde Elektrosjokkvåpen 2019 og 2020 diagram
Oversikt over bruk og trusler om bruk i 2019/2020 pr 31.12.20, fordelt på politidistrikter.
FotoPolitiet

Utprøvingen er ferdig – men fortsetter

Den opprinnelige perioden for utprøving (2019 og 2020) er ferdig, men etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet fortsetter de distriktene som har elektrosjokkvåpen også utprøvingen i 2021.

-Politidirektoratet er i gang med sin evaluering av prøveprosjektet, og vil også i løpet av våren 2021 motta den eksterne evalueringsrapporten fra Umeå universitet. Når vi har mottatt denne vil vi oppsummere erfaringene og kunnskapen vi har fått og gi vår faglige anbefaling til departementet, forklarer prosjektleder Lussand. Vi vil ikke forskuttere vår anbefaling, men vi er svært tilfreds med måten utprøvingen er blitt gjennomført av distriktene, og de svarene vi har fått gjennom disse to årene.

 

Statistikk fjerde kvartal 2020

Sør-Vest politidistrikt, Haugesund:

Politiet ble tilkalt til et forhold der en person under oppfølgning av helsevesenet og kommunale hjelperessurser hadde utagert mot en kommunalt ansatt, truet denne med kniv og samtidig truet med å ta sitt eget liv. Ved politiets ankomst ble det forsøkt å etablere dialog med vedkommende, uten at dette endret adferden til personen. Personen truet innsatspersonellet med kniv, og opprettholdt trusselen både i ord og handling om å skade seg selv. Personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og tatt kontroll på av politiet. Etter å ha normalisert situasjonen ble vedkommende overlatt til helsevesenet for videre oppfølgning. Personen var ikke fysisk skadet etter bruk av elektrosjokkvåpen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Øst politidistrikt, Fredrikstad:

Politiet fikk melding via AMK om person som hadde tatt kontakt og gitt beskjed om at vedkommende skulle avslutte livet. Personen framstod i tillegg sint og aggressiv, og truet med å skyte eventuelle hjelperessurser som kom til, og tilkjennegav at vedkommende var i besittelse av skytevåpen. En ambulanse fikk observasjon på personen, som brukte en kniv som huggvåpen på en gjenstand utenfor egen bolig. Etter noe tid forsvant personen og politiets innsatsmannskap ble satt inn for å søke i området. En patrulje fikk på nytt observasjon på personen, som fremdeles var i besittelse av kniven, og tok kontakt. Personen etterkom ingen av påleggene som ble gitt, og vedkommende ble skutt med elektrosjokkvåpen, og pågrepet. Personen ble ikke fysisk skadet som følge av bruken av ESV, men ble overlatt helsevesenet for videre oppfølgning. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

 

Øst politidistrikt, Fredrikstad:

Politiet fikk melding om at en person hadde brutt ilagt besøksforbud og tatt seg inn i leiligheten til vedkommende besøksforbudet var ment å beskytte. Ved politiets ankomst forsøkte først personen å stenge politiet ute ved å holde igjen inngangsdøren, for deretter å løpe fra politiet inn i leiligheten. Innsatspersonellet oppfattet personen som aggressiv og tok seg inn i leiligheten etter personen. Inne i leiligheten gikk personen målrettet mot en sofa og tok fram et våpen som ble rettet mot politiet. Politiet avfyrte umiddelbart elektrosjokkvåpen og fikk kontroll på personen som ble pågrepet. Personen ble ikke fysisk skadet i hendelsen, men ble fremstilt helsevesenet for sjekk, før innsettelse i arrest. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Troms politidistrikt, Finnsnes:

I forbindelse med forkynning av et dokument ble en politipatrulje truet av en person med kniv umiddelbart ved ankomst på hjemmeadressen til vedkommende. Personen ble gitt pålegg som ikke ble fulgt, og deretter skutt med elektrosjokkvåpen. Dette gav ingen effekt, og personen forskanset seg i huset sitt. Politiet ble senere truet med en brennende gassbeholder. Det ble forsøkt forhandlet med personen, uten at dette endret personens vilje til å samarbeide med politiet. Politiet aksjonerte etter noe tid mot adressen, og personen ble skutt med elektrosjokkvåpen og pågrepet. I etterkant av hendelsen ble personen fremstilt helsevesenets for kontroll, men var fysisk skadefri. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Troms politidistrikt, Finnsnes:

Dette er samme hendelse som over. Oppdraget er ført som to hendelser, da det ble brukt ESV mot gjerningspersonen ved to anledninger med noe tids mellomrom.

Troms politidistrikt, Tromsø:

Politiet fikk melding om husbråk og omfattende skadeverk i en leilighet. Kort tid etterpå kom det inn nye meldinger om at det skulle befinne seg en hardt skadet personen på adressen. Med bakgrunn i meldingenes innhold og alvorlighetsgrad aksjonerer innsatspersonellet direkte mot adressen. Gjerningspersonen ble hurtig lokalisert, men vedkommende etterkommer ikke politiets pålegg. Blant annet truet vedkommende med å ta sitt eget liv og presset en kniv mot egen hals. Innsatspersonellet forsøkte først å bruke andre maktmidler uten at dette gav ønsket resultat. Personen ble deretter skutt med elektrosjokkvåpen og tatt kontroll på. Personen ble overlatt helse for sjekk og oppfølgning, men ble ikke fysisk skadet som følge av bruken av elektrosjokkvåpen. Politiet var bevæpnet med skytevåpen på oppdraget.

Om prosjektet

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

 

Evalueringen av prosjektet gjennomføres av en ekstern forskningsinstitusjon, Umeå universitet i Sverige. Forskningsinstitusjonen følger prosjektet og forsøker å kartlegge alle konsekvenser av en eventuell innføring av elektrosjokkvåpen som maktmiddel i norsk politi.

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan derfor ikke uten videre sammenlignes på tvers. Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.