RETURTALL 2020

Antallet returer av tidligere asylsøkere er 246 personer lavere enn det var i 2019, mens det i kategorien Dublin/trygt tredjeland er 193 personer lavere enn året før.

– Nedgangen i disse to kategoriene skyldes i stor grad vanskelige returforutsetninger og lavere ankomster av asylsøkere som følge av korona-pandemien, forklarer sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

– I løpet av våren hadde vi praktisk talt ingen returer etter Dublin III-forordningen og av tidligere asylsøkere. I resten av året var det også lavere aktivitet enn året før, legger Olafsen til.

Krevende returer

Olafsen trekker likevel frem at PU har greid å gjennomføre flere krevende returer i løpet av andre halvår av 2020.

– Uttransportene vi har gjennomført har krevd mye mer planlegging enn tidligere år for å sikre at vi overholder smittevernregler både i Norge, i mottakerlandet og i transittlandet. Det har alltid vært viktig for oss å prioritere retur av straffede, men denne prioriteringen har vært særlig viktig i korona-perioden da vi kun har hatt mulighet til å gjennomføre et begrenset antall returer, opplyser Olafsen.

Mange uttransporter har medført karantene for PUs tjenestepersoner når man returnerer tilbake til Norge fra en uttransport, noe som igjen har betydd lavere operativ kapasitet i løpet av korona-perioden.

Returer etter smittevernloven

På grunn av korona-pandemien innførte regjeringen innreiserestriksjoner i henhold til smittevernloven 16. mars i fjor.

Totalt 6845 av de 8854 returnerte (77 prosent) ble uttransportert etter å ha blitt ilagt bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven.

Det ble til sammen returnert 8854 personer i løpet av 2020. Antallet er 777 personer høyere enn det var i 2016, og er dermed det høyeste antallet returnerte i løpet av ett år noen gang.

Utvalgte tall

 • Politiet tvangsreturnerte 8854 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2020. Det tilsvarende tallet i 2019 var 4157, noe som betyr en økning på 113 prosent fra 2019 til 2020.

 • 8592 av de 8854 returnerte (dvs. 97 %) er å finne i kategorien bort- og utviste, noe som er en økning i denne kategorien med 5398 personer fra samme tidsperiode i fjor.

 • Totalt 112 personer ble returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang med 246 personer fra 2019.

 • 150 personer ble returnert i kategorien Dublin/trygt tredjeland, en nedgang med 193 personer fra i 2019.

 • 13. mars ble en rekke smitteverntiltak implementert i Norge, og i perioden etter dette har det vært betraktelig færre returer i kategoriene asyl og Dublin/trygt tredjeland enn vanlig. Totalt 41 personer i kategorien asyl og 89 personer i kategorien Dublin/trygt tredjeland ble returnert i perioden 13.3.20 – 31.12.20. Til sammenligning var det 71 returer i kategorien asyl og 61 returer i kategorien Dublin/trygt tredjeland i perioden 1.1.20 – 12.3.20.

 • I 2020 ble 1214 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner uttransportert. Dette utgjør ca. 14 prosent av alle returnerte. Antallet returnerte straffede er en nedgang med 205 personer fra 2019.

 • Av de uttransporterte straffede i 2020 er 28 prosent borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen. Ca. 97 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien bort- og utviste.

 • Totalt 205 mindreårige ble uttransportert i 2020, noe som er 44 flere enn i 2019.

 • Av destinasjoner, ble det i 2020 returnert flest til Sverige (5634), Polen (403), Romania (343), Storbritannia (216), Tyskland (210), Danmark (183), Litauen (172), Italia (142), Nederland (137) og Russland (129).

 • Av nasjonaliteter, ble det i 2020 returnert flest borgere av Sverige (1850), Romania (1025), Polen (688), Litauen (353), Tyskland (343), Syria (334), Ukraina (255), Afghanistan (222), Storbritannia (196) og Russland (192).

 • Politiets måltall for antall returer i 2020 var 4280. Dette ble fordelt på de tre kategoriene med et måltall på 3300 i kategorien bort- og utviste, 510 i kategorien Dublin/trygt tredjeland og 470 i kategorien avslag asyl. Det totale måltallet for 2020, samt måltallet i kategorien bort- og utviste, er dermed oppfylt.