I antall snakker vi om 106 ansatte. For politietaten som helhet var tallet 6,6 prosent, noe som tilsvarer 904 ansatte.

- Resultatene er nedslående, og jeg synes det er svært bekymringsfullt at over 100 av våre kollegaer forteller at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året. Dette må både vi som ledere og alle ansatte ta på alvor, sier Geir Solem, visepolitimester i Øst politidistrikt.

Han understreker at alle ansatte har et ansvar for å bygge en kultur hvor det er nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og et klima hvor dette kan snakkes om.

- Vi må sammen skape trygge arbeidsmiljø og hjelpe hverandre til å si i fra når uønskede situasjoner oppstår. Her har vi menn et særlig ansvar, sier Solem.

Resultatene fra Øst politidistrikt og de andre distriktene er publisert her.

Resultater

Rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen viser at uønsket seksuell oppmerksomhet oftest kommer fra sideordnede, deretter overordnede som nummer to. Menn er i flertall når det gjelder slik atferd, og yngre kvinner er mest utsatt.

Resultatene viser også at de færreste sier ifra. Hvis de gjør det, sier de oftest ifra til en kollega. På spørsmål om hvorfor de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet ikke sier fra, svarer tre av fire at de ikke opplevde handlingene som alvorlige nok.

Videre oppfølging

Resultatene fra undersøkelsen vil bli fulgt opp av Stab for HR og HMS, i tett samarbeid med ledere, tillitsvalgte, kollegastøtteordningen, vernetjenesten og alle medarbeidere i politidistriktet.

Ledere har et særskilt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Alle ledere må innen utgangen av mars ha gjennomført prosesser i sine enheter knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet. Prosessen skal munne ut i konkrete tiltak som bidrar til nulltoleranse for krenkende atferd og med mål om å skape et godt ytringsklima.

  • Arbeidsmiljø