I samråd med de tillitsvalgte ba politidirektør Benedicte Bjørnland i høst om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten. Totalt har 76 prosent av alle ansatte i politi- og lensmannsetaten svart på undersøkelsen, og til sammen sier 6,6 prosent at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av de siste 12 månedene.

Her finner du den nasjonale og de lokale rapportene.

Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen viser at for Innlandet har 6,4 prosent, eller 45 medarbeidere blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Andelen på 6,4 prosent inkluderer de som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Definisjonen innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien, tvunget til seksuelle handlinger.

Den nasjonale rapporten viser at kvinner er mer utsatt for uønsket oppmerksomhet enn menn. Kvinner under 40 er spesielt usatt, og i denne gruppen har 13 prosent opplevd et eller flere tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet.

Plan for videre oppfølging

Resultatene fra undersøkelsen er presentert for ledere og ansatte i politidistriktet, og arbeidsgiver vil nå utarbeide en plan for videre oppfølging, i sammenheng med medarbeiderundersøkelsen (MU) og de nasjonale tiltakene som etter hvert kommer.

-Vi har alle sammen, ett ansvar for å forebygge at dette ikke skjer gjennom holdningsskapende arbeid, men hvis det skjer har vi alle ett ansvar for å følge det opp. Spesielt har vi ledere ett ansvar, og som politimester i Innlandet politidistrikt, har jeg ett særskilt ansvar som jeg skal ta, sier Brekke.

  • Arbeidsmiljø