Undersøkelsen viser at egen opplevelse av politiet og omtale av politiet i media er mest avgjørende for hvordan tilliten til politiet er vurdert, med henholdsvis 39 og 37 prosent.

I undersøkelsen går det frem at majoriteten av de som er spurt føler seg trygge der de bor og ferdes. Hele 94 prosent oppgir at de føler seg trygge der de bor og ferdes i Innlandet.

For påstanden om fysisk tilstedeværelse i undersøkelsen og om politiet regelmessig er synlig i lokalområdet har 29 prosent svart at de er delvis eller helt uenig mens 58 prosent er enig i påstanden. – Vi jobber i størst mulig grad kunnskapsbasert og det innebærer at vi er til stede der det er behov for å forebygge hendelser eller der det erfaringsmessig skjer hendelser og kriminalitet, sier politimester Brekke.

53 prosent er enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp og 17 prosent er delvis eller helt uenig i påstanden. – Vi har et stort geografisk distrikt og det er absolutt en prioritering for oss å komme raskt til stedet da innbyggerne har behov for hjelp, sier Brekke. Den nasjonale undersøkelsen viser at oppfatningen om at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp varierer med kommunestørrelsen.

73 prosent av befolkningen oppgir at de ikke har vært utsatt for noe kriminelt i løpet av det siste året, i 2019 var tallet 64 prosent. - Innlandet er et trygt sted å bo og ferdes og det er positivt at færre oppgir at de ikke har vært utsatt for kriminelle hendelser. Men, det er naturlig å se tallet i sammenheng med koronasituasjonen som preget store deler av det siste året, tilføyer Brekke.

Undersøkelsen viser at det er særlig identitetstyveri, svindel eller bedrageri på nett og trafikkfarlige hendelser som det er størst bekymring for å bli utsatt for. Her er tallene 35, 36 og 37 prosent.

Innbyggerundersøkelsen nasjonalt er basert på totalt 8 000 telefonintervju i perioden 31.8-12.11.2020 av Norsk Gallup, på vegne av Kantar. I Innlandet politidistrikt er det gjennomført 600 telefonintervju.