Politikvinne og borger

Trolig flere grunner til fremgangen

Grunnen til at politiet går frem på målingen, er trolig sammensatt.

Statistikken viser at innbyggernes tillit til politiet i 2020 er på høyere nivå enn ved inngangen til politireformen i 2015. Tilbakemeldingen fra innbyggerne kan derfor tyde på at man begynner å se positive effekter av utviklingsarbeidet som har pågått de siste årene.

-Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle medarbeiderne i politiet, og det er takket være dem at vi igjen går fremover på målingen. Vi er ferdig med de store organisatoriske endringene som lå i reformen, men politiet må fortsette arbeidet for å få den nye strukturen og de kvalitetshevende tiltakene til å virke – slik at vi kan levere resultater i tråd med innbyggernes forventninger fremover. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Norsk politi er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Det siste året har bydd på ekstraordinære utfordringer. Pandemien har påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og metoder for oppgaveløsning. Det er grunn til å tro at pandemien også kan ha påvirket resultatene i årets innbyggerundersøkelse.

- Norsk politi har gjort en solid innsats i dette unntaksåret. Erfaringer fra andre kriser i andre land, gir holdepunkt for å si at innbyggeres tillit til myndigheter øker i slike situasjoner. Vi kan ikke utelukke at koronapandemien kan ha gitt positivt utslag på tilbakemeldingene vi ser i innbyggerundersøkelsen for 2020, kommenterer Bjørnland.

Forskjeller mellom by og bygd øker

For samtlige tettstedskategorier skårer politiet høyere i 2020 enn i 2019 når det gjelder tillit. Likevel følger politiet nøye med på økende forskjeller mellom svarene som oppgis fra de som er bosatt i byer kontra de som er bosatt i bygder.

Undersøkelsen viser at innbyggere i de minste kommunene har lavest tillit til politiet, og innbyggerne i de største kommunene har høyest tillit til politiet. Fra 2015 har gapet mellom innbyggernes som har tillit til politiet i de små og store kommunene vokst fra to prosentpoeng til syv prosentpoeng.

-Selv om tilliten til politiet og trygghetsfølelsen blant innbyggerne, også i de mindre kommunene, fremdeles er svært høy, vil vi jobbe for at dette jevnes ut fremover. Alle innbyggere bør ha den samme trygghetsfølelsen og tillit til politiet uavhengig av om man bor i byen eller på bygda, kommenterer Bjørnland.

Oppfatningen av at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp varierer også med kommunestørrelsen. En større andel innbyggere i de største kommunene er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, sammenlignet med innbyggere i de små kommunene. I 2015 var 47 prosent i små kommuner enige med påstanden, mot 60 prosent i de store kommunene. I 2020 er tallet over de som er enige med påstanden i små kommuner sunket til 39 prosent. I de store kommunene har tallet steget til 64 prosent. Oppfatningen av politiets evne til å komme raskt til stedet er imidlertid bedret for alle kommunestørrelsene når vi ser på utviklingen fra 2019 til 2020. For de små og store kommunene er fremgangen i denne perioden på to prosentpoeng, mens fremgangen for de mellomstore kommunene er på ti prosentpoeng.

Som en del av reformen har politiet styrket seg i måten de utfører sine oppdrag på. Fagmiljøer er mer samlet, og kompetansen er mer rendyrket. Dette har vært en ønsket utvikling som har gjort at etaten har kunnet styrke seg på områder som for eksempel håndtering av vold og overgrep mot barn, har kunnet jobbe enda mer strukturert med forebygging, og være tilstede for borgerne digitalt i form av Nettpatruljer.

-Dette har bidratt til å styrke kvaliteten i politiets oppgaveløsning, men vi ser at det også har skapt noen utfordringer med tanke på antall operative og synlige patruljer. Arbeidet med å justere dette er i gang, og de geografiske enhetene i politiet skal fortsatt styrkes med mer synlig politi i 2021. Dette er noe som hele etaten må fortsette å jobbe systematisk med, kommenterer Bjørnland.

Last ned undersøkelsen, og se tidligere undersøkelser her

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.
  • Det er gjennomført til sammen 8000 intervjuer (1400 i Oslo politidistrikt og 600 i de øvrige) i tidsrommet 31. august – 12. november 2020.

Utvikling i tillit i perioden 2008 - 2020

Politiet har målt innbyggernes tillit i Innbyggerundersøkelsen siden 2008. Mellom 2014 og 2015 endret undersøkelsen sin form, ved at man blant annet gikk over fra å ha fire svarmuligheter til fem. For å vise utviklingen over tid, regner man derfor ut et gjennomsnitt for nasjonale tall for å kunne sammenligne resultatene. Tabellen under viser utviklingen fra 2008 til 2020.

Graf utvikling tillit over tid