Ett av tiltakene som er vurdert, er justeringer i organisasjonsstrukturen, med sammenslåing av geografiske driftsenheter og seksjoner. Politimesteren har i dag beslutta å stanse denne prosessen.

-- Vi har lett etter måter å møte den økonomiske utfordringa på. Vi har arbeidet fram et forslag som vi mener ivaretar både innsparing og en god polititjeneste. Denne organisasjonsmodellen ville vi videreutvikle og sende på høring internt og eksternt. Vi har likevel konkludert allerede nå med at vi ikke er i posisjon til å gjennomføre dette på en god måte. Det politiske klimaet gjør det vanskelig å få oppslutning om strukturendringer.

Jeg har derfor beslutta å stanse arbeidet med å justere GDE- og seksjonsstruktur, sier politimesteren, sier politimester Astrid Nilsen.

Andre tiltak som er iverksatt, videreføres. Dette gjelder innføring av en felles namsfogd i Troms, etablering av et felles tjenestekontor og videre utredning av funksjonell organisering av forvaltningsoppgavene.

Politidistriktet har fortsatt behov for å gjennomføre betydelige kostnadskutt, og vi må nå finne andre tiltak for å oppnå budsjettbalanse.