Mer politi i distriktene

578 millioner går til styrking av distriktene, både gjennom videreføring av grenseoppdraget som følge av Covid-19, og direkte til å styrke de geografiske driftsenhetene. Denne satsingen vil gi rom for å opprettholde regjeringens mål om to politiårsverk pr tusen innbyggere gjennom året.

I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarte innbyggere i større kommuner at de har høyere tillit til politiet enn de som bor i mindre kommuner. Innbyggere i større kommuner skårer også politiet høyere når det gjelder deres oppfatning av at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp.

-Arbeidet med å styrke lokal tilstedeværelse er noe etaten skal fortsette å jobbe med. Samtidig er det ikke nødvendigvis synlighet alene, som vil være avgjørende i dette arbeidet. Der oppdragene våre tilsier at politiet skal være, bør vi være. Det gjelder både i form av synlige og uniformerte patruljer, digital tilstedeværelse og på samarbeidsarenaer med våre samvirkeaktører, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Også politimesteren i Nordland er fornøyd med at årets budsjett gir rom til å styrke den lokale tilstedeværelsen.

- Vi er fornøyd med at vi har fått et budsjett som gjør at vi både kan opprettholde aktiviteten vår, og videreutvikle organisasjonen. Årets budsjett gir oss mulighet til å ha et høyere antall politistillinger enn vi har hatt noen gang tidligere, sier politimester Heidi Kløkstad.

Hun forteller at politidistriktet først i år har mulighet til å se effekten av alle de ansettelsene som ble gjort mot slutten av fjoråret.

-I 2020 økte vi etterforskningskapasiteten i Nordland politidistrikt, og dette arbeidet vil bli videreført i år, men i tillegg vil vi styrke etterretning ute i de geografiske driftsenhetene, kommenterer Kløkstad.

Mer penger til påtalejurister og restansenedbygging

Satsingen på styrking av kapasitet innenfor påtalesiden kom i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Denne satsingen videreføres nå på varig basis, med 39 millioner kroner i 2021. Målsettingen er at dette skal bidra til færre restanser og fortsatt positiv utvikling i saksbehandlingstid for blant annet vold- og voldtektssaker.

-Vi ser vi at flere distrikt håndterer omfattende saker med mange fornærmede, som utfordrer vår kapasitet og kompetanse. Vi håper at denne bevilgningen vil bidra til å lette situasjonen i distriktene som har hatt størst utfordringer med store og til dels komplekse saksmengder, sier Bjørnland.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt er også optimistisk med tanke på at denne satsingen nå er gjort varig.

-Styrket påtalekapasitet vil gi bedre samhandling mellom påtalejuristene og etterforskerne, og kvalitet og fremdrift på sakene vil bli bedre. Det er viktig for befolkningen og tilliten til politiet, fremhever Hans Vik.

60 millioner til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet

Organisert kriminalitet er en alvorlig trussel mot velferdsstaten, næringslivet og landets innbyggere. I 2021 vil arbeidet med å bekjempe innsatsen mot kriminelle gjenger intensiveres. Forebygging av ungdomskriminalitet og rekruttering av unge til kriminelle gjengmiljøer er spesielt viktig.

-For å lykkes med dette arbeidet, er vi avhengige av lokal kunnskap, nasjonal spisskompetanse og godt internasjonalt samarbeid. I 2021 vil vi ha spesielt fokus på å styrke funksjoner som gjør politiet i bedre stand til å motvirke at medlemmer av kriminelle gjenger rekrutterer ungdom. Det er viktig at politiet utnytter lokal kunnskap i dette arbeidet, og at styrkingen skjer i distriktene, fremfor at det skal etableres en sentralisert gjengenhet, kommenterer Bjørnland.

Forebyggende arbeid

Kriminalitetsforebygging er politiets hovedstrategi. Fokus på å redusere kriminalitet gjennom effektiv forebygging, er et prioritert arbeid for politiet, også i 2021. Samtidig som arbeidet politiet gjør på egenhånd er viktig, peker politidirektøren på at dette er et omfattende arbeid hvor politiet er avhengig av innsats fra mange ulike aktører for å kunne utgjøre en forskjell.

-Politiet kan ikke og skal ikke forebygge kriminalitet alene. Vi er avhengig av et godt samarbeid med aktører innenfor offentlig, privat og frivillig sektor. Det er mye bra arbeid som gjøres i de ulike politidistriktene og i de ulike politirådene spesielt. Dette arbeidet vil vi fortsette å prioritere også i 2021, sier Bjørnland.

Politimesteren i Nordland fremhever hvor viktig det er å basere også det forebyggende arbeidet på kunnskap og etterretning.

-Politiets arbeid skal være kunnskapsstyrt og vi er helt avhengig av tilstrekkelig kunnskap om det som skjer i samfunnet for å kunne styre ressursene mot de riktige oppdragene. Det gjelder ikke bare innen vakt- og beredskap og etterforskning, men også i det forebyggende politiarbeidet, kommenterer Kløkstad.

Effektivisering blir avgjørende framover

2021 er isolert sett et godt økonomisk år for politiet. Likevel tilsier både politimeldingen og den pågående pandemien at politiet, som en del av offentlig sektor, må være forberedt på strammere budsjetter framover.

-Vi står foran en krevende økonomisk situasjon i tiden som kommer. En prioritering mellom politiets oppgaver og en ytterligere prioritering av arbeidet med å effektivisere vår virksomhet er nødvendig, og vil være avgjørende for den økonomiske situasjonen i politiet framover, kommenterer Bjørnland.

Politimester Vik er fornøyd med årets tildeling, og understreker viktigheten av at ambisjonsnivået blir tilpasset fremtidige rammer.

-Tildelingen er god og gir oss langt bedre forutsetninger enn fryktet. Når det er sagt, Sør-Vest politidistrikt vil ha en nøktern pengebruk, uansett om vi har mye eller lite. Vi har lært dette gjennom erfaring med begge deler. Hos oss vil arbeidet med systematisk, kontinuerlig forbedring stå sentralt. Vi tror det er en bærekraftig tilnærming til de kommende år, kommenterer Vik.