Politidirektoratet har i sitt svar også sammenfattet og henvist til svar fra politidistriktene og særorgan.

Politidirektoratet er skeptisk til portforbud som virkemiddel. Primært fordi portforbud anses som noe fremmed, og et brudd på den generelle kontrakten i Norge mellom myndigheter og borgere med gjensidig tillit. Videre fremholdes at det ikke vil være et forholdsmessig tiltak ved Covid-19. Det vises også til at utfordringer med håndheving vil kunne medføre svekket tillit til politiet.

For det  tilfellet at portforbud i fortsettelsen vurderes som et aktuelt tiltak, er Politidirektoratet enig i at en særskilt lovbestemmelse som hjemler tiltaket er å foretrekke fremfor smittevernloven § 7-12. Det er i tilfelle ønskelig med en lovgivningsprosess som gjør at spørsmålet blir praktisk og prinsipielt belyst.

Se for øvrig vedlagte høringssvar.

  • Koronaviruset