- Politidistriktet vil i 2021 videreutvikle sentrale funksjoner i reformen med vekt på funksjonene tjenestekontor, politiråd og politikontakt og eventuelle nye stillinger skal styrke geografiske driftsenheter. I tillegg skal vi fortsette med det forebyggende arbeidet som er vår hovedstrategi og vi skal videreføre vår virksomhetsutvikling og effektivisering, sier politimester Johan Brekke.

 

Økonomisk tildeling

Innlandet politidistrikt tildeles 898 690 000 kroner for driftsåret 2021, 36 millioner kroner mer enn i fjor. – Jeg er glad for økningen, men vi står fortsatt i en krevende økonomisk situasjon hvor vi må gjennomføre varige kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak samtidig som vi skal utføre vårt samfunnsoppdrag og levere på de krav som settes til oss, sier Brekke og tilføyer at kravet til 619 politiårsverk gjennom året skal opprettholdes og at husleien jevnt over i distriktet får en kostnadsøkning.

 

Konsekvenser

Driften av politidistriktet skal være i samsvar med vår økonomiske tildeling. – Vi jobber videre med varige kostnadsreduksjoner og i vår videre budsjettbehandling vil det planlegges med å være i økonomisk balanse ved årets slutt. Dette arbeidet gjøres sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten, og det er derfor for tidlig å si noe om konsekvensene for driften.

–Vi skal levere så mye polititjeneste vi kan til det beste for innbyggerne ut i fra de midlene vi tilgjengelig, avslutter Brekke.