2020 har vært preget av Covid-19 pandemien. I mars ble det iverksatt omfattende tiltak som har vært svært inngripende for hele samfunnet. Tiltakene har også ført til endringer i kriminaliteten og i hvordan straffesakskjeden har fungert. 

Noen hovedpunkter

Lovbrudd begått av unge under 18 år hadde en liten nedgang fra mars. I løpet av høsten ble omfanget av anmeldelser likevel omtrent på nivå med 2019.

Oslo politidistrikt har hatt det laveste antall drap siden vi begynte å føre statistikk – med kun to drap i 2020. Når det gjelder drapsforsøk hadde vi 33 anmeldte saker, tre flere enn i 2019.

Det har vært bekymring for økt vold i nære relasjoner i perioder med strenge smitteverntiltak. Slik vekst er ikke dokumentert gjennom anmeldelsene i 2020. Politiet har jobbet aktivt for å avdekke saker og hatt et særlig fokus på håndtering av saker som gjelder vold i nære relasjoner og overgrep mot barn.

Det har vært en betydelig økning i anmeldelser av vold hvor kniv eller annet stikkvåpen har vært involvert.

Vi ser også en økning i ran, primært personran. Politiet jobber kunnskapsbasert og gjør tiltak innenfor områder og steder der dette skjer.

Det har ikke vært store endringer i vold generelt eller vinningslovbrudd det siste året. Over lengre tid har det vært en betydelig nedgang i vinningskriminalitet.

Antall anmeldelser av seksuallovbrudd i 2020 var 4 % høyere enn i 2019.

Anmeldelser av voldtekt har vært stabilt.

Se for øvrig vedlagte oversikt over anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2020.