-Utviklingen antas blant annet  og skyldes at pandemitiltakene medførte færre personer i det offentlige rom, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Korona har påvirket kriminaliteten og politiet

I mars ble store deler av det norske samfunnet endret som følge av iverksatte smitteverntiltak. Dette påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og politiets oppgaveløsning.

Grove tyverier fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted reduseres

Vinningskriminalitet står fremdeles for den største andelen anmeldte forhold med sine 31 prosent. Vinningslovbruddene ble i 2020 redusert med 8,4 prosent sammenlignet med 2019.

Nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd skyldes særlig en reduksjon i antall tyverier fra person på offentlig sted. Her har antall anmeldelser blitt redusert med 42 prosent (-10 645 saker) siden 2019. I 2020 ble det anmeldt 1 367 saker knyttet til grove tyverier fra bolig, en nedgang i forhold til 2019 på 18,6 prosent (-312 saker). Antall anmeldte ran begått i Norge har derimot økt med 17,8 prosent (+140 saker).

-Reduksjonen vi ser innen grove tyverier fra bolig og tyveri på offentlig sted, kan i stor grad tilskrives smitteverntiltak, og at folk har oppholdt seg mer hjemme. Økningen vi ser innen ran er noe vi vil se nærmere på, kommenterer Bjørnland.

Vold og seksuallovbrudd

Vold utgjør 10 prosent av alle anmeldelser i 2020. Dette er 7 prosent færre enn i 2019. Fra 2019 til 2020 er særlig anmeldte kroppskrenkelser (-1 167 saker/ -9,5 prosent) og lovbruddskategorien grov kroppskrenkelse og kroppsskade (-512 saker/-18,8 prosent) redusert.

Mishandling i nære relasjoner (vedvarende og gjentagende krenkelse og mishandling som samlet sett danner et mønster hvor den som rammes må leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold) er i samme periode redusert med 2,2 prosent (-74 saker). Lovbrudd knyttet til trusler er også redusert med 2,2 prosent (-200 saker).

Seksuallovbrudd i stort står for 2,3 prosent av alle anmeldelser i 2020 og går opp med 1,9 prosent (+126 saker) sammenlignet med 2019.

I 2020 er det anmeldt 2 453 seksuallovbrudd mot barn under 16 år, noe som er en økning på 4,8 prosent (+112 saker) i forhold til 2019.

Det er store variasjoner for de forskjellige lovbruddskategoriene. Antall anmeldte voldtekter i stort er redusert med 3,0 prosent (-47 saker) siden 2019. Kategoriene seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har en økning på 9,6 prosent (+69 saker), Seksuell omgang med barn 14-16 år økte med 15,3 prosent (+58 saker) og overgrepsmateriale og pornografi økte med 15,2 prosent (+146 saker).

Politiet har under pandemien hatt et særlig fokus på håndtering av saker som gjelder vold i nære relasjoner og overgrep mot barn. Politidistriktene har, til tross for til enhver tid gjeldende smitteverntiltak, klart å skjerme personell, vært tilgjengelige og opprettholdt sin innsats på dette området.

-Avdekking av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn er utfordrende. Politiet er ofte avhengig av informasjon fra andre for å fange opp de som har behov for politiets bistand. Avdekking er særlig utfordrende under smitteverntiltak i en pandemi. Barna er i mindre grad på sine vanlige arenaer hvor slike forhold kan avdekkes. Videre tar det generelt lang tid før fornærmede forteller om vold og overgrep. Økt fokus på denne tematikken - særlig under pandemien, kan forhåpentlig bidra til at flere tør å fortelle og søke hjelp, men vi er bekymret for mørketall her. Ved gradvis tilbakegang til normalisert samfunn vil det muligens kunne registreres en økning i antallet anmeldelser knyttet til vold og overgrep, ved at flere velger å anmelde lovbruddene som har skjedd da samfunnet har vært preget av delvis nedstenging kommenterer Bjørnland.

Avdekket flere fartslovbrudd

Antall anmeldte trafikklovbrudd utgjør 18 prosent av alle anmeldelser, og øker med 5,6 prosent sammenlignet med 2019.

I 2020 ble det registrert 10 170 anmeldelser for kjøring i påvirket tilstand, en økning på 5,5 prosent i forhold til 2019. 11 528 anmeldelser var knyttet til kjøring uten gyldig førerkort – dette er en økning på 12,4 prosent fra 2019. Antall anmeldelser knyttet til hastighet var på 12 479 saker, en økning på 13,0 prosent siden året før.

-På den ene siden er det svært bekymringsfullt for trafikksikkerheten på veiene våre at mange kjører for fort og i ruset tilstand. Samtidig er jeg glad for at politiet har jobbet effektivt i året som har gått og avdekket flere lovbrudd enn tidligere. Foreløpige ulykkestall forteller oss at 93 ble trafikkdrept på veiene våre i 2020. Det er et lavt tall sammenlignet med tidligere år, men selvsagt altfor mange, og vi må derfor fortsette politiets viktige innsats på veiene, kommenterer Bjørnland.

Hatkriminalitet

I 2020 ble det anmeldt 744 tilfeller av hatmotivert kriminalitet. Antall anmeldelser viste dermed for første gang nedgang, etter en periode med sterk økning. Nedgangen fra 2019 til 2020 var på 2,2 prosent.

I 2020 ble det registrert i alt 807 hatmotiv i de 744 anmeldelsene. Det kan være flere hatmotiv knyttet til den enkelte anmeldelsen. Av hatmotivene utgjorde rase/etnisk tilhørighet 67,0 prosent, religion 16,7 prosent, mens 12,0 prosent gjaldt homofil orientering. 16 av hatmotivene gjaldt nedsatt funksjonsevne. Det ble videre registrert 15 anmeldelser med antisemittisme som grunnlag.

- 2020 var et spesielt år, med koronapandemien og iverksatte smitteverntiltak. Dette har påvirket omfanget av arrangementer, aktiviteter og uteliv, noe som kan være en mulig forklaring på nedgangen vi ser. Vi kan heller ikke utelukke mørketall, kommenterer Bjørnland.

Det var flere demonstrasjoner og aksjoner i 2020. Demonstrasjoner i regi av Sian (Stopp islamiseringen av Norge) førte i noen tilfeller til tilspissede situasjoner.

-Det er viktig at politiet verner om ytringsfriheten. Politiet skal bidra til å gi alle parter likeverdige muligheter til å ytre seg. Samtidig skal politiet ivareta ro, orden og sikkerhet. Dette kan være et vanskelig balansepunkt. Politiet følger opp det som anses som straffbare forhold og straffbare hatefulle ytringer i etterkant, kommenterer Bjørnland.

Politiet har de siste årene vært gjennom et internt kompetanseløft når det gjelder hatkriminalitet, og i 2021 vil arbeidet med hatkrim intensiveres, blant annet gjennom opprettelsen av et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for alle distrikt.

Koronarelaterte lovbrudd

I 2020 er det registrert 891 straffesaker i forbindelse med Covid-19.

550 av sakene registrert (62 prosent) er opprettet relatert til de nye spesiallovene/forskriftene. Dette dreier seg blant annet om karantene etter innreise, brudd på karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter. De øvrige sakene gjelder hovedsakelig ulike bedragerier (86 saker), hensynsløs atferd (50 saker), smitteoverføring (40 saker) og trusler (32 saker).

Av de 891 sakene registrert i 2020 har politiet påtaleavgjort 715 saker. Av disse var 280 saker påtaleavgjort med enten med forelegg (222 saker), tiltalebeslutning (40 saker) eller siktelse med tilståelsesdom (18 saker).

-Når det gjelder utnyttelse av støtteordninger er antall saker som er registrert lavere enn først fryktet, men det er grunn til å tro at det også her kan være mørketall. Vi jobber aktivt sammen med de som administrerer støtteordningene, og dette arbeidet vil vi også fortsette med i 2021, kommenterer politidirektøren.

Reduksjon i antall restanser

Politidistriktene hadde ved utgangen av 2020 29 060 saker eldre enn 3 måneder som ikke var påtaleavgjort. Dette er en reduksjon på 23,7 prosent (-9 018 saker) i forhold til samme tidspunkt i 2019.

Videre hadde politidistriktene 5 380 saker eldre enn 12 måneder som ikke var påtaleavgjort. Dette er en reduksjon i forhold til samme tidspunkt i 2019 på henholdsvis 32,5 prosent (-2 585 saker).

-Nedgangen i restanser skyldes at det er påtaleavgjort flere saker enn hva som er anmeldt i samme periode, og at det i deler av pandemiperioden har vært en nedgang i antall anmeldelser sammenliknet med tidligere år. Nedgangen skyldes også at politiets påtalejurister fikk bedre tid til å påtaleavgjøre saker i en periode på grunn av nedgang i rettsoppmøter. Dette har imidlertid medført restanser i saker som skal behandles i domstolene og både politiet, høyere påtalemyndighet og domstolene vil ha fokus på å håndtere utfordringen fremover, kommenterer Bjørnland.

---

Den fullstendige straffesaksrapporten for 2020 vil legges frem i mars.

Kommentar til Covid-tall

Vi gjør oppmerksom på at det kan være noen unøyaktigheter i statistikken for anmeldte saker ifm Covid-19, da man er avhengig av at sakene tagges med korrekt kode for å gi utslag på den nasjonale statistikken.