- Trafikklovbrudd utgjør 27 prosent av den anmeldte kriminaliteten, mens vinningskriminalitet utgjør 20 prosent. Disse kategoriene var også størst i årene fra 2016-2019, sier politimester Johan Brekke.

Korona
Det ble i 2020 registrert 45 anmeldelser for Covid-19 lovbrudd. Av disse har 33 ført til forelegg, siktelse eller tiltale.

Om eller hvordan koronapandemien kan ha påvirket de ulike kriminalitetsområdene i 2020 er vanskelig å si. På områder vi mener å kunne se en sammenheng allerede nå mellom pandemiens påvirkning i samfunnet og kriminalitetsbildet, kommenteres dette i straffesaksrapporten for 2020 (eget vedlegg).

Voldssaker

Totalt antall anmeldte voldssaker i Innlandet politidistrikt er noen færre for 2020 sammenliknet med 2019. Men det ble i 2020 registrert 17% flere anmeldelser som gjelder mishandling som inkluderer de alvorligste sakene av familievold.

Innen kategorien seksuallovbrudd mot barn er det en økning på over 50 prosent i 2020. Denne markerte økningen antas langt på vei å være en følge av pågående etterforskning av to større nettovergrepssaker med flere fornærmede.

Det ble avsagt 1006 dommer ved domstolene i Innlandet politidistrikt i 2020.

Rapporten med straffesakstall er vedlagt og gir flere detaljer om kriminalitetsutviklingen i Innlandet. Rapporten inneholder også en oversikt over registrerte anmeldelser for ulike kriminalitetsområder fordelt på kommunene i Innlandet politidistrikt i 2020.

Rapport straffesakstall Innlandet 2020