Totalt ble det i Sør-Øst politidistrikt i 2020 foretatt 911 førerkortbeslag, hvorav 683 førerkortbeslag var knyttet opp til ruskjøring. De øvrige førerkortbeslag var hovedsakelig knyttet opp til grove fartsovertredelser.

Rusede sjåfører og sjåfører med grove fartsovertredelser utgjør en betydelig trafikkfare. Politiets forebyggende kontrollvirksomhet på veien er fortsatt et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet, noe som også er svært godt dokumentert gjennom forskning. Trafikkulykker er et av våre store folkehelseproblemer, og er i tillegg det lovbruddsområdet som resulterer i tap av flest liv i Norge. Å bli innblandet i trafikkulykker er også det publikum frykter mest, framgår det av politiets innbyggerundersøkelse.

Et viktig bidrag til å få redusert antall trafikkulykker er en holdningsendring i deler av befolkningen. I enkelte miljøer kan det synes som om aggresiv kjørestil og det å kjøre i ruspåvikret tilstand er akseptert. Politiet registrerer bl.a. at det varsles via sosiale medier når politiet gjennomfører trafikk-kontroller.

Det ble samlet gitt mer enn 1300 forenklede forelegg fra politipatruljer for brudd på trafikkreglene i Sør-Øst i 2020.

Automatisk trafikk-kontroll
Fler enn 19 millioner kjøretøy passerte aktive fotobokser i politidistriktet i 2020, noe som resulterte i 8587 forenklede forelegg, 57 førerkortbeslag, og 303 anmeldelser.

Fotoboksen lang Fv301 Langestrand-syd i Larvik kontrollerte nærmere 1,5 million biler i 2020 og er den fotoboks i Sør-Øst som kontrollerer flest kjøretøy. Fotoboksen som førte til flest anmeldelser ligger langs E18 Hovet/Brattås i Porsgrunn kommune. 1869 sjåfører ble anmeldt og 66 førere fikk fratatt førerretten i 2020