Årsaken til økningen i returtallet er et høyt antall bortvisninger etter smittevernloven i desember. De fleste av etterregistreringene er returer til Sverige. 

RETURTALL 2020

Utvalgte tall

  • Politiet tvangsreturnerte 10 041 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2020. Det tilsvarende tallet i 2019 var 4157, noe som betyr en økning på 142 prosent fra 2019 til 2020.

  • 9779 av de 10 041 returnerte (dvs. 97 %) er å finne i kategorien bort- og utviste, noe som er en økning i denne kategorien med 6323 personer fra 2019.

  • Totalt 7995 av de 10 041 returnerte (dvs. i underkant av 80 prosent) er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven.

  • I 2020 ble 1290 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner uttransportert. Dette utgjør ca. 13 prosent av alle returnerte. Antallet returnerte straffede er en nedgang med 129 personer fra 2019.

  • Av de uttransporterte straffede i 2020 er 28 prosent borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen. Ca. 97 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien bort- og utviste.

  • Totalt 211 mindreårige ble uttransportert i 2020, noe som er 52 flere enn i 2019.

  • Det har ikke vært noen etterregistreringer i sakskategoriene asyl (totalt 112) eller Dublin/trygt tredjeland (totalt 150), noe som betyr en nedgang på henholdsvis 246 og 193 personer i de to kategoriene sammenlignet med 2019.

  • Av destinasjoner, ble det i 2020 returnert flest til Sverige (6792), Polen (406), Romania (343), Storbritannia (218), Tyskland (214), Danmark (184), Litauen (172), Italia (142), Nederland (139), og Russland og Spania (begge 132).

  • Av nasjonaliteter, ble det i 2020 returnert flest borgere av Sverige (2345), Romania (1079), Polen (754), Litauen (392), Syria (383), Tyskland (362), Afghanistan (267), Ukraina (265), Irak (232) og Russland (202).