Anmeldte lovbrudd i Troms pd 2018-2020
Anmeldte lovbrudd i Troms pd 2018-2020

I hovedsak presenteres tall for anmeldte forhold som har gjerningssted i Troms politidistrikt, basert på politiets interne register og systemer. Antall anmeldelser påvirkes av flere faktorer; publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer og registreringsrutiner. Samtidig presenteres tall som omhandler hva politidistriktet faktisk jobber med, omtalt som sakseier. Det forekommer at lovbrudd finner sted utenfor Troms politidistrikt, men at selve anmeldelsen og etterforskningen foretas av Troms politidistrikt. Antall saker som distriktet faktisk jobber har vært høyere enn antall saker registrert med gjerningssted i Troms politidistrikt de siste tre år.

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling i Troms politidistrikt 2018-2020

Nedgangen totalt i antall straffesaker har sin vesentlige forklaring knyttet til pandemien. Særlig under den første fasen med noe redusert kontrollvirksomhet, færre mottatte anmeldelser samt restriksjoner som påvirket kriminaliteten.

Fallet i antall narkotikasaker skyldes delvis perioder under pandemien med mindre tilgjengelighet, men også bevisste prioriteringer fra politiets side.

Antall sedelighetssaker er redusert med ca. 20 % uten at man derved kan slutte at pandemien har påvirket antall overtredelser og/eller anmeldelseshyppigheten. Vi ser blant annet at antall saker anmeldt i 2020 med gjerningstidspunkt i 2020 er på samme nivå som anmeldte saker i 2019 med 2019 som gjerningstidspunkt.

I løpet av 2020 er det 25 saker av typen "covid-19"-overtredelser. Noen av disse er av er av typen skremmende, plagsom oppførsel (strl. §266), mens andre gjelder mulig brudd på lokale forskrifter. Den mye omtalte "Hurtigrutesaken" har krevd mye etterforskningsressurser.