Det betyr at oppgavene til de tidligere fem namsmennene nå er samla i én felles namsmyndighet. Den nye namsfogden i Troms får ansvar for hele den sivile rettspleien i Troms, som omfatter tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning og forliksråd.

Oppgavene skal fortsatt utføres på de fem stedene Tromsø, Harstad, Finnsnes, Setermoen og Storslett, men medarbeiderne ledes av én namsfogd. Namsfogden skal ha kontorsted i enten Harstad, Finnsnes, Setermoen eller Storslett. Arbeidet med å rekruttere den nye namsfogden starter så snart som mulig, Virkningstidspunktet for felles namsfogd er foreløpig ikke bestemt.

-- Vi vil fortsett være tilgjengelig for innbyggerne på de samme stedene som i dag, og under en felles ledelse vil vi være i stand til å drive mer effektivt, med høyere kvalitet og behandle saker raskere. Det er viktig for brukerne våre, som ofte er i en vanskelig livssituasjon, sier politimester Astrid Nilsen.

Det er Politidirektoratet som har beslutta en felles namsfogd, etter tilrådning fra politidistriktet.

Namsmann og forliksråd

Hvis den som skylder penger, ikke kan gjøre opp for seg, kan namsmannen tvangsinndrive kravet eller gjennomføre tvangssalg. Forliksrådet hjelper til med  å løse tvister gjennom megling. Forliksrådet kan også avsi en dom.

Mer informasjon om tjenestene fra namsmannen og foriksrådet.