I politiets trusselvurdering (PTV) for 2021 tar politiet for seg et utvalg av kriminalitetstrusler. Disse er valgt ut både på grunn av alvorlighet og fordi politiet vurderer at utviklingen er negativ. 2021 er første gang etter politireformen at politiet utarbeider en åpen trusselvurdering, og politiet planlegger å gjøre dette hvert år fremover.

– Politiet ser alvorlig på forsøk på ekspansjon eller nyetablering av kriminelle gjenger og nettverk, og bruker store ressurser på å forebygge og straffeforfølge. Vi mener det er grunn til å forvente at disse internasjonale nettverkene vil forsøke å ekspandere i 2021 og årene fremover, også her i Norge, forteller avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

– Dette kan igjen føre til at de vil rekruttere flere personer inn i sine nettverk og spenningsnivået i den kriminelle underverdenen vil kunne øke, tilføyer han.

Går etter unge

Kriminelle nettverk, både nasjonale og internasjonale, rekrutterer ofte unge personer inn i en kriminell løpebane.

Politiet jobber på mange ulike måter for å hindre ekspansjon og rekruttering. Noe av det viktigste er dialogen man har med utsatte grupper, men også målrettet innsats i enkelte byer.

– Vi har stort fokus på å hindre rekruttering gjennom dialog med unge i utsatte områder og miljøer. Vi ser at særskilte midler til utsatte områder i Oslo politidistrikt gir effekt. Det har siden oppstarten av denne innsatsen vært en tydelig progresjon i arbeidet og det er etablert et godt samarbeid med Oslo kommune, forteller Vandvik.

Effektene viser seg innenfor flere områder. Det resulterer i flere straffesaker, samt beslag og inndragning. Satsingen bidrar til redusert kriminalitet gjennom målrettet forebyggende innsats.

– Det legges stor vekt på tilstedeværelse på ulike arenaer for å nå bredt ut. Aktuelle aktiviteter kan være skolebesøk, fokuspatruljer (patrulje med et områdeavgrenset ansvar), kniv/våpenvisitasjoner, bekymringssamtaler og bekymringsmeldinger, opplyser Vandvik.

Styrket innsats mot nettverkene

Politiet har på flere områder styrket innsatsen mot etablering av, ekspansjon og rekruttering til kriminelle nettverk.

– I statsbudsjettet for 2021 er det blant annet gitt 60 millioner kroner til dette arbeidet. . Dette gjør at vi kan øke kompetansen vår og rette mer etterforskningskapasitet mot sentrale aktører. I tillegg bidrar midlene til at både Økokrim og Kripos kan bistå politidistriktene enda bedre, forteller Vandvik.

Politidirektoratet og Riksadvokaten har iverksatt en nasjonal operasjon mot kriminelle nettverk, som skal sørge for varig svekkelse av slike nettverk i Norge og dermed også hindre rekruttering av unge til kriminelle miljø.

– Her vil vi særlig rette fokuset på å styrke kunnskapen om knytningene mellom kriminelle nettverk og legale næringsstrukturer og økonomisk kriminalitet. Den nasjonale operasjonen skal sørge for en enhetlig tilnærming til prioritering og iverksetting av tiltak og styrke samhandlingen mellom politidistrikt og særorgan, sier Vandvik.

Politiet ønsker også et økt fokus på inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger. Dette omfatter både penger og verdigjenstander.

– Målet er at kriminalitet ikke skal lønne seg, understreker Vandvik.

Politiet samarbeider også tett med andre land.

– Det er viktig å lære av erfaringer fra andre land, blant annet utveksle erfaringer om kriminalitetsutviklingen og dele kunnskap om forebyggende og bekjempende tiltak og effekten av disse, avslutter Vandvik.