Bilde av kvinnelig politi i mørk jakke og kort lyst hår.
Politidirektør Benedicte Bjørnland
Fotopolitiet

– Dette er første gang politiet utarbeider en åpen trusselvurdering, og vi planlegger å gjøre dette hvert år fremover, forteller politidirektør Benedicte Bjørnland.

 • Nedlastingslink finner du i bunnen av saken.

Løfter frem særlig alvorlige temaer

Politiets oppgaver er mange, og kriminaliteten som rammer enkeltindivider og samfunn har ulik grad av alvorlighet. Derfor vil ikke en trusselvurdering som denne ta opp i seg all kriminalitet som foregår i Norge, men fokusere på utvalgte og særlig alvorlige temaer.

– Vi løfter i denne vurderingen frem de kriminalitetsutfordringene som vi ser på som ekstra alvorlige og der vi forventer en særlig negativ utvikling, forteller Bjørnland.

Dette er en vurdering og et utvalg politiet har gjort på bakgrunn av dyptgående analyser og etterretning, som  gir en samlet oversikt over kriminalitetsbildet i Norge.

Forebygging av kriminalitet er politiets hovedstrategi

– Forebygging skal ligge til grunn for all oppgaveløsning i politiet. For oss er det derfor viktig å dele kunnskap om kriminalitetsutfordringer med innbyggerne og våre samarbeidsaktører, sier Bjørnland.

Forebygging er ikke en oppgave for politiet alene. Det er mange som har en rolle og et ansvar i det forebyggende arbeidet. Svært ofte vil det være aktører utenfor politiet som har de rette virkemidlene og tiltakene. Samarbeid gir større kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak som samlet sett gir forebyggende effekt.

– Det er det vi nå gjør gjennom blant annet denne åpne trusselvurderingen. Målet er å informere innbyggere, samarbeidsaktører og beslutningstakere om de utfordringene som politiet ser. Jo mer man vet om kriminaliteten og hvordan man kan forebygge og bekjempe denne, jo bedre rustet er samfunnet til å håndtere og forhindre dette, tilføyer politidirektøren.

Politiets trusselvurdering 2021 er utarbeidet av Kripos på bestilling fra Politidirektoratet. Produktet er et resultat av samhandling med samtlige politidistrikt og særorgan. I tillegg bygger rapporten på informasjon fra nasjonale og internasjonale kilder, som forskningsrapporter og rapporter fra ulike samarbeidspartnere.

Politiets trusselvurdering i korte trekk

 • Nyetableringer, ekspansjon av internasjonale kriminelle nettverk og rekruttering av unge
  • Det er grunn til å forvente at internasjonale kriminelle nettverk vil søke å etablere seg eller ekspandere sin kriminelle virksomhet i Norge. Slik ekspansjon og etablering kan bidra til økt rekruttering og spenningsnivå og føre til alvorlige voldshendelser. Ved ekspansjon og nyetableringer trenger gjengene å rekruttere personer til gjengkriminalitet for å styrke sin posisjon. Kriminelle aktører vil fortsette rekrutteringen av unge til gjengkriminalitet, og dette vil øke i forbindelse med ekspansjon og nyetableringer. Les nyhetssak her.
 • Voldspotente enkeltpersoner med alvorlige psykiske lidelser
  • Det rapporteres om en økning i tilfeller der personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer utøver grov vold og trusler, og det er grunn til å forvente at flere enn tidligere vil begå grove voldshandlinger. Dette ses blant annet i sammenheng med endringer i vilkårene for tvangsinnleggelse. Les sak på politiet.no.
 • Familiemedlemmer som begår overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner
  • Økning i arbeidsledighet og økonomiske nedgangstider har sterk sammenheng med økt fare for alkohol- og rusmisbruk, angstlidelser og depresjon. Dette kan igjen føre til større fare for vold, overgrep og omsorgssvikt, både hos personer som allerede utøver vold, og nye voldsutøvere. Som følge av dette vil noen utøve mer vold og seksuelle overgrep mot familiemedlemmer. Videre kan dette medføreat barn som ikke tidligere har blitt utsatt for det, vil oppleve vold og overgrep fra familiemedlemmer.
 • Datainnbrudd med løsepengevirus
  • Det vil bli gjennomført flere vellykkede datainnbrudd med løsepengevirus mot norske virksomheter. Dette ses i sammenheng med en jevn økning i antallet hendelser de siste årene og mulighet for høy profitt. Virksomheter med samfunnskritiske funksjoner kan også bli utsatt for vellykkede datainnbrudd. Les nyhetssak her
 • Arbeidsgivere som unndrar skatt ved svart arbeid
  • Det er grunn til å forvente en økning i antall arbeidsgivere som vil benytte svart arbeid. Dette ses i sammenheng med større etterspørsel etter arbeidskraft i bransjer som er særlig belastet med skatte- og avgiftskriminalitet og utnyttelse til arbeid. Spesielt gjelder dette bransjer i vekst, som varetransport samt bygg og anlegg.
 • Ulovlig fiske og underrapportering av fangst i fiskerinæringen
  • Ulovlig fiske kamufleres ved hjelp av underrapportering. Det har av flere aktører i mange år vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen. Enkelte næringsutøvere vil videreføre et omfattende ulovlig fiske og under- og feilrapportering av fangst. Kriminaliteten omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet og arbeidslivkriminalitet. Ulovlig fiske er også miljøkriminalitet ved at det undergraver bærekraften i norsk fiskeriforvaltning. Les nyhetssak her
 • Utlendinger som misbruker ID-dokumenter
  • ID-misbruk tilrettelegger for ulike typer kriminalitet. Innføringen av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien, med strengere grensekontroll, skaper et økt behov for å legitimere innreise til Norge gjennom misbruk av ID-dokumenter. I tiden fremover vil flere enn tidligere vil ta seg ulovlig inn i Norge som impostere, det vil si at de benytter ekte ID-dokumenter som tilhører andre.