Det er Riksadvokaten som har det øverste ansvaret for påtalemyndigheten i politiet. Påtalemyndigheten i politiet har det overordnede ansvaret for etterforskningen i straffesaker og har på visse vilkår myndighet til å beslutte bruk av tvangsmidler.

Etter innleggene i høringen om rusreformen i Stortinget har det oppstått usikkerhet rundt vilkårene for bruk av tvangsmidler, og særskilt ransaking i mindre alvorlige narkotikasaker.

- Jeg er glad for at Riksadvokaten mener det ikke er grunn til å konkludere med at det har vært en systematisk eller omfattende feilpraktisering på dette området i politi og påtalemyndighet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

- Politiets bruk av tvangsmidler skal selvfølgelig gjennomføres i samsvar med straffeprosesslovens regler.  Vi skal også følge opp og lære av enkelttilfeller der det er gjort feil. Jeg er fornøyd med at Riksadvokaten ønsker å følge opp fagledelsen tettere i disse sakene, gjennom blant annet statsadvokatenes inspeksjoner.

Lenke til Riksadvokatens pressemelding