Portrett av kvinne med halvlang lyst hår og politiuniform
Politidirektør Benedicte Bjørnland
FotoFoto: Politiet

Det er Riksadvokaten som har det øverste ansvaret for påtalemyndigheten i politiet.

Påtalemyndigheten i politiet har det overordnede ansvaret for etterforskningen i straffesaker og har på visse vilkår myndighet til å beslutte bruk av tvangsmidler.

Det er den siste tiden stilt mange spørsmål knyttet til vilkårene for bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Riksadvokaten er rett instans til å avklare dette, og for å kontrollere at politi og påtale følger straffeprosesslovens regler i straffesaker.

Riksadvokatens skriv om påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk

– Det er alvorlig dersom det skapes tvil om at politiets og påtalemyndighetens praksis ved bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker følger gjeldende regler. Jeg er glad for at Riksadvokaten nå setter i gang et arbeid for å kartlegge og vurdere praksis nærmere, og skaffer et kunnskapsgrunnlag for eventuelle tiltak. Politidirektoratet vil støtte opp om dette arbeidet, og delta i videre prosess når Riksadvokaten har mottatt rapport fra statsadvokatene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Statsadvokatene har fått frist til å rapportere til Riksadvokaten 1. oktober.

Riksadvokatens brev om rapportering vedrørende bruke av tvangsmidler