Det var opprinnelig to tiltalte i saken hvorav tiltalte nr. 1 var tiltalt for selve filmingen mens tiltalte nr. 2 var tiltalt både for å ha medvirket til filmingen og for å ha delt videoen på Snapchat.

Spørsmålet for lagmannsretten gjaldt deling av videoen på Snapchat etter straffeloven § 266. Påtalemyndigheten har fått fullt medhold og tiltalte er dømt til fengsel i 90 dager. I tillegg til domfellelse hva gjelder delingen av videoen på Snapchat, er tiltalte rettskraftig dømt i tingretten for å ha medvirket psykisk til selve filmingen ved at han smilte og gjorde håndbevegelser til kameraet.

Lagmannsretten uttaler at straffenivået for deling av en slik video ligger på fengsel opp mot 120 dager. Som følge av noe lang saksbehandlingstid har lagmannsretten nedjustert straffen til fengsel i 90 dager. Dommen er grundig og gir et tydelig signal om at denne typen handlinger ikke aksepteres og kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff. I straffeutmålingen har lagmannsretten også fremhevet at når en video av slik karakter først er delt, er det tilnærmet umulig å få kontroll på hvor den befinner seg. Dette utgjør en stor belastning for den fornærmede.

Spredning av bilder og video av intim karakter er et økende problem, særlig blant unge, og det er viktig at disse sakene blir anmeldt så fort som mulig slik at politiet kan igangsette etterforskning. Politiet ber derfor om at de som opplever denne typen krenkelser tar kontakt med politiet så fort de blir kjent med at det finnes materiale av krenkende karakter som sirkulerer på sosiale medier uten deres samtykke.

En utfordring i disse sakene har ofte vært at det ikke finnes en egen straffebestemmelse som går på deling av bilder eller video av krenkende karakter. Departementet har nylig fremmet forslag om at det inntas et nytt straffebud i straffeloven rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Videre er det også foreslått en heving av straffenivået for grove tilfeller av uberettiget bildedeling.

Det gjøres oppmerksom på at det løper ankefrist i saken og at lagmannsrettens dom derfor ikke er rettskraftig foreløpig.