Det fremgår av dommen at "staten har fått medhold på alle vesentlige punkter." Verken omplasseringen eller noen av de øvrige påståtte gjengjeldelseshandlingene er funnet å utgjøre gjengjeldelse. Av dommen fremgår det at ledelsen har drevet ledelse, ikke gjengjeldelse. Videre at øverste ledelse i Vest politidistrikt hele tiden har hatt som intensjon å behandle varsleren og varselet "skikkelig," og at vedkommende ikke skulle utsettes for gjengjeldelse. "Med noen få svakheter er dette målet nådd," står det i dommen.

Selv om terskelen for hva som skal anses som gjengjeldelse er lav, har bevisføringen vist at det ikke ved noen av handlingene har foreligget gjengjeldelsesmotiver, eller at det er funnet sted gjengjeldelse mot han. Retten mener videre at arbeidsgiver har håndtert søksmålet på en adekvat måte, uten at det er holdepunkter for at saksøkers hverdag ble vanskeligere etter at han anla søksmål, snarere tvert imot.

-Selv om vi synes det er beklagelig at saken havnet i rettsapparatet, er vi fornøyd med at vi får rettens medhold i at arbeidsgiver ikke har utsatt saksøker for gjengjeldelse. Vi mener saken i forkant av rettssaken ble håndtert i tråd med våre varslingsrutiner, og det har retten bekreftet at er gjort på en adekvat måte. Vi er fornøyd med at retten mener at omplasseringen av saksøker var saklig begrunnet og at arbeidsgiver har hatt gode intensjoner om å ivareta saksøker etter levert varsel, kommenterer seksjonssjef i Politidirektoratet Frode Aarum

- Hele denne saken, inkludert selve rettssaken, har vært en belastning for mange av de involverte, både for varsler og hans ledere. Rettssaken varte i tre uker og var en grundig gjennomgang fra begge sider rundt det som har skjedd og hvorfor. Vi konstaterer at det er kommet en konklusjon som viser at vi som arbeidsgiver gjør det vi kan for å sikre varslere det vern og den oppfølgingen de har krav på. Så er det selvsagt ting vi kunne gjort annerledes og som vi ved neste korsvei skal håndtere enda bedre, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Mer om saken
Polititjenestemannen varslet om manglende etterforskning av menneskehandelsaker i Vest politidistrikt i 2017. I tråd med etatens varslingsrutiner ble varslingssaken(e) håndtert av Politidirektoratet. Varslet ble fulgt opp i henhold til politiets retningslinjer for varsling, og Spesialenheten for politisaker etterforsket de konkrete sakene fra varselet om påstått manglende eller unnlatt inngripen og etterforskning. Spesialenheten henla i mars 2019 saken som "intet straffbart forhold anses bevist".

Etter oppdrag fra Politidirektoratet undersøkte advokatfirmaet Kluge varselet opp imot Arbeidsmiljølovens bestemmelser og konkluderte med at det ikke forelå kritikkverdige forhold.

Etter at polititjenestemannen ble omplassert i organisasjonen varslet han om å være utsatt for gjengjeldelse etter varsling. Denne påstanden ble undersøkt av Stamina Census på oppdrag fra Politidirektoratet. Etter intervjuer med varsler og andre involverte konkluderte de bl.a. med at varsleren ikke var utsatt for gjengjeldelse.

Tjenestemannen valgte deretter å saksøke staten med påstand om ulovlig gjengjeldelse etter varsling, der Bergen tingrett nå altså har frifunnet staten som arbeidsgiver.

Flere medarbeidere og ledere ble bragt inn som vitner i saken, som gikk over tre uker i Bergen tingrett. Dommen ble avsagt torsdag 6. mai. Dommen er ikke rettskraftig. 

Statens partsrepresentasjon har vært ivaretatt av Politidirektoratet og Regjeringsadvokaten har vært statens prosessfullmektig under tvisten.