Da lagmannsrettens dom ble rettskraftig initierte politiet selv evalueringsarbeidet. Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Evalueringsutvalget fikk i oppdrag å levere en uavhengig vurdering. Evalueringen er nå sluttført og rapporten overlevert politidirektøren.

– Korrupsjon vil i sin natur kunne være meget skadelig. Politikorrupsjon står i en særstilling fordi politikorrupsjon angriper tilliten til rettsstaten. Funnene som legges frem i dag er derfor noe vi som etat er forpliktet til å ta på det største alvor, sier Bjørnland.

Evalueringsrapporten peker i hovedsak på:

  • Mangelfull ledelse der bekymringsmeldinger fra ansatte ikke ble fulgt godt nok opp eller tatt tak i.
  • Kultur og holdninger som kan føre til at denne typen ting skjer.
  • Mangelfull internkontroll og risikoerkjennelse.

– Evalueringsrapporten gir viktig og relevant læring – jeg vil understreke ikke bare for Oslo politidistrikt, men for hele etaten, sier politidirektøren.

Konkrete tiltak

Arbeidet med oppfølging vil skje fremover, og umiddelbart har jeg merket meg følgende oppfølgingspunkt og vil komme tilbake når vi har arbeidet oss grundig igjennom rapporten.

Det første handler om forebyggende oppfølging.

–  Vi ønsker å utarbeid en nasjonal forebyggingsstrategi mot politikorrupsjon basert på risikoerkjennelse, kunnskap om indikatorer og forhold som anses som risikofaktorer, forteller Bjørnland.

Så trekker hun frem forskning.

Utvalget peker på at det finnes lite empirisk forskning på temaet politikorrupsjon i Norge. For å sikre et mer helhetlig kunnskapsgrunnlag ønsker vi å ta initiativ til et forskningsarbeid – gjerne på tvers av de nordiske landene.

Det tredje tiltaket politidirektøren trekker frem er erfaringslæring.

 – Vi trenger kunnskapsbasert erfaringslæring, mer enn hendelsesstyrt saksbehandling. Vi vil derfor iverksette systematisk kartlegging av politidistriktenes håndtering og oppfølging av saker som har vært etterforsket av Spesialenheten

Arbeidet vil også suppleres av funn fra internrevisjonen, som har undersøkt om kravene til kilde- og informantbehandling i dag etterleves og kontrolleres. Revisjonen har vist at politiets kilde- og informantbehandling i all hovedsak er i henhold til gjeldende krav, men det pekes også på forhold som krever oppfølgning fremover.

Politidirektøren avslutter med å understreke alvoret i saken og at rapporten nå skal gjennomgås svært grundig.

– Avslutningsvis vil jeg si at rapporten vi har fått i dag, mottas med det største alvor. Selv om rapportens hovedfokus ligger tilbake i tid, er den i aller høyeste grad relevant for oss i dag – den er viktig for hele politietaten.  Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i detaljene i rapporten for å kunne følge opp på en best mulig måte, sier Bjørnland.

Les rapporten her