Salto-rapporten
Salto (SAmmen Lager vi et Trygt Oslo)
FotoOslo kommune faksimile

Mye tyder på at det målrettede, koordinerte samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet virker, ifølge den nye rapporten. De aller fleste ungdommer i Oslo er lovlydige. 97% av ungdom mellom 10 og 17 år er ikke registrert for kriminelle handlinger.

Store deler av 2020 var et unntaksår med mindre mobilitet i befolkningen og med færre arenaer for kriminalitet, så noe av nedgangen kan skyldes pandemien. For noen kan pandemien ha bidratt til at de har kommet ut av et negativt spor en lenger periode. Det noe man kan bygge på og som kan gi bedre utvikling framover.


— Når samfunnet gradvis går tilbake til en mer normal hverdag er det viktig at etatene samarbeider godt og tilpasser innsatsen raskt til behovene og variasjonene i samfunnet. En ting er sikkert, de barna som hadde det vanskelig før pandemien har fått det verre. Det vil være mange barn og unge som har behov for tett oppfølging fremover. Dette vil kreve noe ekstra av oss alle, både i lokalsamfunnene og av oss som har som jobb å hjelpe andre, sier Rune Swahn, politiinspektør, Felles enhet for forebygging, Oslo politidistrikt.

Hovedpunkter fra rapporten:
 Antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned fra 188 i 2019 til 120 i 2020.
 Rapporten viser at mange i denne gruppen har et bredt spekter av levekårsutfordringer. Eksempler på det er at mange har en ustabil bosituasjon, har vært utsatt for vold og ikke lykkes på skolen.
 Jobb og aktivitet er viktig for å legge til rette for endringer hos disse ungdommene.
 Rapporten fremhever gode og stabile relasjoner til voksne ressurspersoner som en viktig beskyttelsesfaktor.
 Det var en nedgang på -30 % i registrerte voldsanmeldelser blant barn og unge under 18 år fra 2019 til 2020.
 Lovbruddene for guttene i aldersgruppen sprer seg mer utover mange ulike lovbruddskategorier, men det er flest anmeldelser knyttet til vold/trusler (26 %), vinning (21 %) og narkotika (15 %).
 For aldersgruppen 18-22 år har antall registrerte mistenkte personer og anmeldelser vært relativ stabil siden 2015.
 Rapporten viser at tett oppfølging kan bidra til å endre kurs


Om rapporten:
Rapporten skal styrke kunnskapen om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av et tverretatlig samarbeid for forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SaLTo-samarbeidet) Innenfor rammen av SaLTo har en slik rapport blitt publisert årlig siden 2006.
Årets rapport inneholder også et delkapittel med funn fra en egen undersøkelse om ungdom som er registrert med gjentatt kriminalitet. Dette er et av tiltakene i en egen handlingsplan vedtatt i politirådet i Oslo i 2019.

Du kan laste ned hele Salto-rapporten her. https://ee20554c-e429-49b7-b318-27e3b5cb01b9.filesusr.com/ugd/04b548_ec80114fc3d44239b25e016853a132a2.pdf