SUA Oslo gjenåpnet
Politimester ved Oslo politidistrikt, Beate Gangås og seksjonssjef og leder for SUAs strategiske koordineringsgruppe i Skatteetaten, Gunn Åse Albinson fikk æren av å klippe snoren i forbindelse med gjenåpningen.

Fra 5 til 8 skranker hos politiet

Ombyggingen er gjennomført som følge av prosjektet Nye pass og ID-kort (NIPD). Prosjektet skal legge til rette for at politiet kan forvalte pass og ID-området på en måte som tilfredsstiller nasjonale og internasjonale sikkerhetskrav.

Ombyggingen har samtidig muliggjort en kapasitetsøkning hos politiet i form av tre ekstra skranker og medfølgende personell for å redusere den totale ventetiden.

- Selv med dedikerte ansatte og en svært effektiv booking har det vært tydelig lenge at SUA Oslo er for liten. I forbindelse med ombygging basert på nye krav til Pass- og ID-kontor har vi sammen med Skatteetaten og Arbeidstilsynet klart å bruke et handlingsrom til å realisere en økning i skrankekapasitet på 60 %, sier leder for Felles enhet for felles enhet for utlending og forvaltning ved Oslo politidistrikt, Jan Eirik Thomassen.

Kortere ventetid på SUA har høy prioritert hos politiet. Målet om ti dagers ventetid og et optimalt timetilbud vil avhenge av etterspørsel og timetilbud fremover. Per i dag er timetilbudet hos politiet redusert som følge av smittevernhensyn. Spesielt har ventetiden for EØS-borgere og familiemedlemmer vært lang over tid.

Videreutvikling av politiets tjenester

Året 2020 utfordret også politiet, med blant annet nedstengning våren 2020.  Men utvikling av nye digitale løsninger gjorde at saksflyten på SUA i Oslo kom raskt i gang igjen i et krevende år.

Digital søknadsinnlevering har medført at politiet på SUA i Oslo tok imot nesten like mange saker i 2020, som året før, 7983 søknader kontra 8212 i 2019 (97%).

Søknadsinnlevering uten personlig oppmøte på SUA

I starten av 2021 ble retningslinjen for søknadsinnlevering uten personlig oppmøte på SUA revidert og tilpasset for redusert antall oppmøter pr. sak.

Det betyr at fra 16. april 2021 kan ordningen i retningslinjen, UDI 2021-005, kun benyttes av arbeidsgivere, oppdragsgivere og deres fullmektige på vegne av:

  • faglærte
  • tjenesteytere
  • nærmeste familiemedlemmer (ektefelle, samboer, barn) av faglærte og tjenesteytere
  • sesongarbeidere

Med bruk av digitale løsninger og også lagring av biometri forventer politiet et klart fall i ventetidene på SUA i Oslo.

I andre sakstyper gjelder ordinære rutiner for søknadsinnlevering ved personlig fremmøte.

Tverretatlig samarbeid og veien videre

SUA vil fortsette å videreutvikle senterets tjenester til det beste for brukerne, gjennom effektivisering, digitalisering, tverretatlig samarbeid og god kundeflyt mellom etatene.

Politiets utvidelse med flere skranker er svært positivt for SUA som helhet. Tilbudet samarbeidsetatene har ved SUA-sentrene henger sammen og alle etatene er tjent med at politiet får økt kapasitet ved SUA i Oslo.

- Det er et utmerket samspill mellom etatene som vi løpende drar veksler på, spesielt når det kommer til informasjonsutveksling og identitetsarbeid, ikke minst også opp mot A-krimsenteret, sier Jan Eirik Thomassen.

- Dette er en god dag for Oslo politidistrikt, for brukerne og samspillet mellom offentlige etater, avsluttet Thomassen.

Hva er SUA?

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er et samarbeid mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet, UDI og politiet. Hensikten med SUA er å legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal få ordnet alt på ett sted, få veiledning på flere språk og komme raskt i arbeid i Norge.

I tillegg til Oslo, finnes SUA i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Mer informasjon finner du på SUAs nye nettside: www.sua.no