Nedgangen skyldes særlig nedgang innen vinningskriminalitet (-4 887 saker), kriminalitetstypen vold (-1 541 saker), skadeverk (-850 saker) og narkotika (-775 saker). Samtidig har det vært en økning i blant annet seksuallovbrudd (+718 saker).

-Tiltakene i forbindelse med Covid-19 har ført til enkelte endringer i kriminalitetsbildet. Utviklingen er i tråd med den vi så gjennom 2020, blant annet fordi pandemitiltakene medførte færre personer i det offentlige rom og dermed færre lovbrudd, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Vinning

Nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd fra første tertial 2020 til 2021 er på 18 prosent (-4 887 saker). I vinningskategorien finner vi blant annet grovt tyveri fra bolig og tyveri på offentlig sted.

Grovt tyveri fra bolig er i første tertial 2021 redusert med 31,6 prosent (-148 saker) sammenlignet med samme periode i fjor. Tyveri på offentlig sted er redusert med 59,8 prosent (-3 741 saker).

- Redusert mobilitet under pandemien har medført færre tyverier fra personer på offentlig sted, kommenterer Bjørnland.

Vold

Antall saker innen kriminalitetstypen vold er i første tertial 2021 redusert med 15,2 prosent (-1 541 saker) sammenlignet med samme periode i fjor.

Fra første tertial 2020 til 2021 er det særlig anmeldte trusler (-746 saker/-23,2 prosent), kroppskrenkelser (-564 saker/-16,1 prosent) og lovbruddskategorien grov kroppskrenkelse og kroppsskade (-201 saker/-27,6 prosent) som er redusert.

Mishandling i nære relasjoner økte med 3,0 prosent (+35 saker) sammenlignet med første tertial 2020, men er redusert med 5,3 prosent (-67 saker) i forhold 2017.

-Selv om man gjennom målrettet innsats de siste årene antas å ha avdekket flere forhold innenfor mishandling i nære relasjoner, vil den nære relasjonen mellom fornærmede og voldsutøver fremdeles kunne føre til at mange ikke ønsker å anmelde. Avdekking kan særlig være utfordrende under smitteverntiltak i en pandemi når ofrene i mindre grad er på sine vanlige arenaer hvor slike forhold kan avdekkes. Man tilbringer mer tid i hjemmet hvor man er tettere på voldsutøver. Økt fokus på denne tematikken kan forhåpentlig bidra til at flere tør å fortelle og søke hjelp. Politiet er likevel bekymret for at det er mørketall, kommenterer Bjørnland.

Seksuallovbrudd

Antall anmeldte seksuallovbrudd økte i første tertial 2021 med 34,8 prosent (+718 saker) i forhold til samme periode i 2020.

I første tertial 2021 ble det anmeldt 498 saker knyttet til voldtekt. Dette er en økning på 10,9 prosent (+49 saker) sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlet ble det anmeldt 1 052 seksuallovbrudd mot barn under 16 år, noe som er en økning på 53,6 prosent (+367 saker).

-Økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd kommer særlig på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekket flere store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltakene ble iverksatt i 2020 ble anmeldt svært få saker. Seksuallovbrudd er en kriminalitetstype hvor det tradisjonelt har vært store mørketall. Gjennom økt oppmerksomhet har det derfor vært et ønske å avdekke og straffeforfølge flere lovbrudd. Etterforsking av flere store saker har fått fokus i media og kan også bidra til å synliggjøre at det nytter å anmelde. Mørketallene innenfor seksuallovbrudd antas likevel fortsatt å være høye, kommenterer Bjørnland.

Saker relatert til Covid-19

Fra uke 11 2020 og fram til og med 30. april 2021 er det registrert 2 082 straffesaker i forbindelse med Covid-19, hvorav 1 165 er registrert i 2021.

1 500 av de registrerte sakene gjelder brudd på smittevernloven og forskrifter gitt under pandemien (72 prosent), hvorav 947 saker i 2021. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene eller isolering, deltakelse på arrangement og brudd på kommunale forskrifter. De øvrige sakene gjelder hovedsakelig utlendingsloven (145 saker), ulike bedragerier (99 saker), smitteoverføring (74 saker), hensynsløs atferd (63 saker) og trusler (33 saker)

Av de 2 082 sakene registrert siden 2020 har politiet påtaleavgjort 1 742 saker. Av disse var 734 saker påtaleavgjort enten med forelegg (647 saker), tiltalebeslutning (57 saker) eller siktelse med tilståelsesdom (30 saker).

Last ned hele rapporten her.

Kommentar til Covid-tall

Vi gjør oppmerksom på at det kan være noen unøyaktigheter i statistikken for anmeldte saker ifm Covid-19, da man er avhengig av at sakene tagges med korrekt kode for å gi utslag på den nasjonale statistikken.