- Vi har vedtatt forelegget fra Spesialenheten, dette er en hendelse med et tragisk utfall som vi helt klart skulle vært foruten. Spesialenheten for politisaker har gjennomført en grundig etterforsking. Med tilgang på den informasjonen som nå ligger i vedtaket, vil vi følge opp konkrete punkter som ivaretar alle deler av ansvaret det ligger i å håndtere personer i arrest, sier politimester i Sør-Øst, Ole Bredrup Sæverud.

Politidistriktet kontaktet Spesialenheten om kvelden onsdag 15. april 2020 etter at en arrestant på Grenland politistasjon i Skien var kjørt til sykehus med hjertetans. Mannen hadde blitt pågrepet tidligere samme dag. Mannen hadde vært svært beruset/ruset og var tilsett av lege før innsettelsen.  På morgenen torsdag 16. april 2020 ble Spesialenheten orientert om at mannen døde på sykehuset noe tidligere.

- Spesialenheten har gjennomført en grundig etterforsking, og har pekt på flere konkrete områder som vi må bli bedre på. Vi har etter den tragiske hendelsen gått gjennom rutinene våre og gjennomført tiltak, og vil følge opp konkrete punkter i vedtaket framover også for å påse at dette er helt i samsvar med slik vi skal ha det. Det arbeidet er vi i gang med nå. Dette er tragisk hendelse, og særlig for de direkte berørte. Det preger også de som var involvert i hendelsen hos oss, og vi har hatt oppfølging av dem i tiden etterpå, sier Sæverud.

https://www.spesialenheten.no/avgjorelser/etterforsking-av-politiets-behandling-av-en-innsatt-i-arrest/