HALVÅRSTALL RETUR 2021

Antallet returer av tidligere asylsøkere er 31 personer lavere enn det var i første halvår av 2020, mens det i kategorien Dublin/trygt tredjeland er 9 personer lavere enn året før.

– Første halvår har i stor grad vært en videreføring av fjoråret med svært få ledsagede returer som følge av vanskelige returforutsetninger på grunn av korona-pandemien, forklarer fungerende sjef PU Caroline Salberg Rødfoss.

Hun peker blant annet på at karanteneplikt for PUs tjenestepersoner ved retur til Norge har redusert den operative kapasiteten. I tillegg er det fremdeles få flyvninger i forhold til situasjonen før pandemien. 

– Vi forventer likevel at returvirksomheten vår vil ta seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet her i landet og verden for øvrig, legger hun til.

Innreiserestriksjoner fører til økte returer

Det ble til sammen returnert 7221 personer i løpet av første halvår av 2021. Sammenlignet med første halvår i fjor er det en økning med 4705 personer, noe som er nær en tredobling av returtallet fra de seks første månedene av 2020.

Årsaken til økningen er at det i januar 2021 ble innført de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020. Totalt 6561 av de 7221 returnerte (91 prosent) ble uttransportert etter å ha blitt ilagt bortvisningsvedtak i henhold til midlertidig lov om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen.

– Politidistriktene skal ha honnør for å ha håndhevet dette regelverket og fattet bortvisningsvedtak i alle disse sakene, sier Salberg Rødfoss.

Ligger an til høyt returtall i 2021

Antallet returer i 2020 endte på 10 041, noe som var det høyeste antallet i løpet av ett år. Antallet returer i 2021 ligger likevel an til å øke i forhold til i fjor.

PU regner også med at antallet returnerte i løpet av første halvår i år fremdeles vil øke noe på grunn av etterregistreringer.

Utvalgte tall

  • Politiet tvangsreturnerte 7221 personer uten lovlig opphold fra Norge i første halvår av 2021. Det tilsvarende tallet i 2020 var 2516, noe som betyr en økning på 187 prosent fra i fjor til samme periode i år.

  • 7121 av de 7221 returnerte (dvs. i underkant av 99 %) er å finne i kategorien bort- og utviste, noe som er en økning i denne kategorien med 4745 personer fra i fjor.

  • Totalt 42 personer ble returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang med 31 personer fra første halvår i fjor.

  • 58 personer ble returnert i kategorien Dublin/trygt tredjeland, en nedgang med 9 personer fra i 2019.

  • I første halvår ble 841 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner uttransportert. Dette utgjør ca. 12 prosent av alle returnerte. Antallet returnerte straffede er en økning med 368 personer fra samme periode i fjor.

  • Av de uttransporterte straffede i første halvår av 2021 er 21 prosent borgere av Romania, 20 prosent av Polen og 14 prosent av Litauen. Ca. 98 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien bort- og utviste.

  • Totalt 69 mindreårige ble uttransportert i første halvår i år, noe som er 3 flere enn i 2019. Av disse ble 49 bortvist, 39 sammen med sine foresatte og 10 var enslige mindreårige.

  • Av nasjonaliteter, har det i årets seks første måneder blitt returnert flest borgere av Polen (1526), Sverige, (1107), Litauen (950), Romania (754), Latvia (359), Tyskland (218), Danmark (159), Estland (155), Bulgaria (143) og Storbritannia (138).

  • Av destinasjoner, har det i årets seks første måneder blitt returnert flest til Sverige (2991), Polen (1164), Litauen (517), Romania (468), Danmark (404), Latvia (241), Tyskland (216), Nederland (136), Storbritannia (123) og Kroatia (109).

  • Politiets måltall for antall returer i 2021 er 3880. Dette er fordelt på de tre kategoriene med et måltall på 3300 i kategorien bort- og utviste, 340 i kategorien Dublin/trygt tredjeland og 240 i kategorien avslag asyl.