Sør-Øst politidistrikt siktet et foreldrepar i Hønefoss for overtredelse av straffeloven § 274 annet ledd, jf. § 273, jf. § 15, betydelig grov kroppsskade, 19. juni 2019. Det var Oslo Universitetssykehus som 15. juni 2019 meldte om at de hadde fått inn et barn med alvorlige skader. Barnet døde 26. juli 2019.

Saken har blitt grundig etterforsket og etterforskingen av faktumdelen av saken var i all hovedsak ferdig i starten av 2020. Etter det har rettsoppnevnte sakkyndige utferdiget rapporter rundt de medisinske spørsmålene.

Straffesaker som omhandler de helt yngste barna er utfordrende, men svært viktig å etterforske grundig av hensyn til barnets og foreldrenes rettssikkerhet.

Riksadvokaten har ikke tatt stilling til om barnet har vært utsatt for vold, da det ikke med sikkerhet, med bakgrunn i etterforskingen og de medisinske uttalelsene, kan fastslås hvem som eventuelt er gjerningspersonen. Riksadvokaten uttaler i sin påtegning:

"For å ta ut tiltale må, som kjent, påtalemyndigheten være overbevist om at straffbart forhold er begått, og at dette kan bevises i retten. Det er ikke tilfellet i foreliggende sak, og den må derfor henlegges etter bevisets stilling. Det kan ikke sees at ytterligere etterforsking vil kunne lede til et annet resultat."

De siktede med sine advokater og bistandsadvokaten for avdøde er informert om henleggelsen.