Oppdatering søndag 29. august klokken 12:00

Politiet har i løpet av lørdag kveld og natt til søndag gjennomført flere vitneavhør og sikret elektroniske spor. Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet, og har nå i all hovedsak avsluttet den aktive delen av etterforskningen av hendelsen som ledet til politiets utrykning.

Avdøde var  34 år, og svensk statsborger. Både han og fornærmede var beboere på Tuneheimen vandrehotell, men det er ikke avdekket noen nær relasjon mellom partene.

Vi har avhørt vitner som har hatt kontakt med avdøde i tiden forut for hendelsen, og en rekke personer som har observert forfølgelsessituasjonen.

Det gjenstår fortsatt enkelte mindre etterforskningsskritt, som vil bli gjennomført i løpet av den kommende uken. Fornærmede har i media uttalt seg om hendelsesforløpet, og våre opplysninger samsvarer med det han har opplyst. Avdøde skal ha oppsøkt ham på bopel bevæpnet med én eller to kniver. Fornærmede ble redd og valgte å rømme fra leiligheten, hvorpå avdøde fulgte etter.

Spesialenheten for politisaker etterforsker skuddløsningen. Øst politidistrikt har gitt spesialenheten fullt innsyn i vårt etterforskningsmateriale.

Politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt kan siteres

Dødsfallet er på alle måter et uønsket og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendelsen er belastende for alle involverte, ikke minst for de pårørende og etterlatte. Våre tanker går i dag til dem.

De involverte tjenestepersonene blir godt ivaretatt gjennom blant andre stedlig ledelse ved Sarpsborg politistasjon, kollegastøtteordningen og vernetjenesten.

Ut ifra de opplysningene jeg har i saken nå, er det ikke fremkommet elementer som tilsier at de må tas ut av tjeneste, men i et HMS-perspektiv er de fritatt for operativ tjeneste de nærmeste dagene.

Visepolitimester Geir Solem i Øst politidistrikt kan siteres 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til redaksjonene:

  • Vi har ingen flere opplysninger å gi i saken søndag
  • Spørsmål om politiets håndtering av oppdraget bes rettet til spesialenheten.
  • Operasjonssentralen håndterer ikke lenger pressehenvendelser i saken

 

Oppdatering lørdag 28. august klokken 18:00

Politiet har i løpet av dagen gjennomført avhør av flere sentrale vitner, og vi begynner å danne oss et bilde av foranledningen til hendelsen.

Meldingen politiet responderte på lørdag morgen handlet om en trusselsituasjon der en bevæpnet person jaget en tredjepart. Sistnevnte har status som fornærmet.

Av hensyn til den pågående etterforskingen har vi ingen flere opplysninger å gi lørdag kveld, blant annet fordi det fortsatt gjenstår avhør.

Politiets tjenestehandling etterforskes av Spesialenheten for politisaker, mens Øst politidistrikt etterforsker den alvorlige straffesaken som er foranledning til hendelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til redaksjonene:

  • Operasjonssentralen håndterer ikke lenger pressehenvendelser i saken

 

Oppdatering lørdag 28. august klokken 14:00:

Foranledningen til hendelsen var en alvorlig melding inn til operasjonssentralen. Denne medførte at politiet rykket ut med bevæpnede mannskaper.

Da politiet ankom oppsto det en akutt og kritisk situasjon som gjorde at politiet så seg nødt til å løsne skudd. Tjenestepersonene på stedet startet umiddelbart livreddende førstehjelp. Dessverre lykkes ikke dette, og personen blir erklært død etter kort tid.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, både åstedsundersøkelser og av avhør av sentrale vitner. Vi kan derfor ikke nå gå mer i detalj om foranledning eller hendelsesforløp.

Arbeidet med å varsle pårørende pågår, og vi kan derfor ikke si mer om avdøde nå.

Politiets tjenestehandling etterforskes av Spesialenheten for politisaker, mens Øst politidistrikt etterforsker den alvorlige straffesaken som er foranledning til hendelsen.

Spesialenheten er på plass i Sarpsborg, og har iverksatt sitt arbeid.

Politiet ønsker fortsatt kontakt med mulige vitner, og ber personer som har informasjon rundt hendelsen eller som befant seg i området ved Valaskjold mellom klokken 07:45 og 08:15 om å ringe politiets tipstelefon på telefonnummer 64 99 91 30.

 

Oppdatering lørdag 28. august klokken 11:30:

Vedkommende ble etter kort tid erklært død på stedet. Pårørende er foreløpig ikke varslet.

Meldingen som politiet responderte på ble ringt inn til operasjonssentralen klokken 08. Politiet har ikke mulighet til å gi mer informasjon om hva som var meldingen, men vi kan bekrefte at det ble gitt bevæpning på oppdraget.

De involverte tjenestepersonene blir ivaretatt av kollegastøtte og ledere.

Spesialenheten for politisaker er på vei til Sarpsborg for å starte etterforsking av hendelsen.  Øst politidistrikt kan derfor ikke besvare spørsmål om hendelsesforløp eller andre forhold nå.