Norsk politi har generelt høy tillit i befolkningen. I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Samtidig har politiet fått flere tilbakemeldinger hvor personer med minoritetsbakgrunn har opplevd å bli overkontrollert, noe som over tid kan påvirke tillitsforholdet til politiet.

− Politiet er avhengig av tillit for å sikre legitimitet til hvordan vi utøver vår myndighet. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og politiet skal opptre rettferdig og respektfullt overfor alle grupper i samfunnet. Vi har lyttet til tilbakemeldingene, og igangsetter nå et arbeid for å jobbe frem løsninger i fellesskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Dialog og samarbeid

Det er gjennomført møter både internt i etaten og med aktører utenfor politiet for å få innspill til det videre arbeidet. Fra flere hold har det kommet tilbakemeldinger om at man ønsker en kvitteringsordning som bekrefter at politiet har utført en personkontroll.

−  Vi mener det er behov for en ordning som sikrer tilstrekkelig notoritet og etterprøvbarhet når personer blir stanset og kontrollert av politiet. Politiet skal ikke kontrollere folk på bakgrunn av etnisitet, og politiets praksis skal ikke oppleves som diskriminerende, understreker Bjørnland.

Arbeidet fremover vil ha et særskilt fokus på hvordan politiet kan styrke dialogen og bygge tillit til minoriteter i samfunnet.

− Det er for tidlig å konkludere rundt enkelttiltak, men Oslo politidistrikt vil blant annet invitere kommunen og utvalgte organisasjoner til et samarbeid for å se nærmere på ulike løsninger i tilknytning til politiets kontroller, sier Bjørnland.

Oppfordres til å klage

Alle som føler seg feilaktig eller urettferdig behandlet av politiet oppfordres til å fremsette en klage.

− Vi ønsker å få tilbakemeldinger for å lære av eventuelle feil, samtidig som det er en viktig kilde til informasjon for å forbedre tjenestene våre, avslutter Bjørnland.