Eventuelle tillegg og endringer til budsjettforslaget fra den nye regjeringen legges fram innen 10. november. De endelige budsjettrammene for politiet for 2022 vedtas i Stortinget i desember.

Bemanning

Det er foreslått bevilget 68,2 millioner kroner til 55 nye politistillinger. Stillingene vil bidra til å opprettholde dekningsgraden i tråd med befolkningsutviklingen.

-Med denne investeringen evner etaten å opprettholde dagens tilstedeværelse lokalt. I 2020 og 2021 har fokus vært på å styrke antall politistillinger ute i de geografiske driftsenhetene. Dette arbeidet må fortsette i årene som kommer. Samtidig handler lokal tilstedeværelse om mye mer enn antall personer på fysisk patrulje. Digital tilstedeværelse er også viktig, og innbyggerne etterspør oss også her, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Regjeringen Solberg foreslår videre å øke bevilgningen til påtalejurister i politiet med 20 millioner kroner, hvorav 10 millioner skal prioriteres innenfor de gjeldende budsjettrammene til politiet.

-Vårt ønske er å fortsette å jobbe med å heve statusen og kvaliteten på etterforskningsfaget, i tillegg til å utjevne forskjeller mellom distrikt og etterforskningsenheter, men det er et systematisk og langsiktig arbeid, kommenterer Bjørnland. 

Kriminalitet i det digitale rom

10 millioner kroner er foreslått til nettpatruljer og politiets innsats mot kriminalitet i det digitale rom, hvorav 5 mill. kroner skal finansieres innenfor gjeldende ramme.

-Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Når folk er på internett, så må de også kunne komme i kontakt med politiet der. Innbyggerne ønsker å kunne løse flere oppgaver knyttet til politiets tjenester på nett – og det skal vi tilrettelegge for i enda større grad fremover. Vi ønsker at folk skal kunne komme i kontakt med oss fysisk ved behov, og digitalt når de kan, sier Bjørnland.

Ivaretakelse av internasjonale forpliktelser

Regjeringen legger frem forslag om en bevilgning på 196,9 millioner kroner til politiet for oppfølging av tiltak tilknyttet Norges forpliktelser i Schengen-avtalen. Tiltakene skal gi bedre trygghet i Europa gjennom styrket grensekontroll, migrasjonskontroll og politisamarbeid. Videre foreslås det en bevilgning på 247,5 millioner kroner under politiets budsjett som gjelder bidrag til det nye grense- og visumfondet til EU (BMVI), som skal støtte ivaretakelse av felles yttergrense.

-Nå må vi avvente å se hva som blir den nye regjeringens justeringer og prioriteringer, så vil vi som direktorat bidra med faglige vurderinger og iverksette regjeringens politikk, avslutter Bjørnland.

Andre foreslåtte satsinger

 • Modernisering av innkreving under Skatteetaten: 18,5 millioner
 • A-krimsenter i Alta: 9,3 millioner
 • Flere stillinger ved politiets ATK-senter:12 millioner
 • Håndtere flere statsborgerskapssaker: 9,8 millioner
 • Vold i nære relasjoner:
  • Omvendt voldsalarm: 10 millioner
  • Barnehus i det samiske kjerneområdet: 5 millioner

Forslag til kutt

 • Redusert reisevirksomhet som følge av pandemien: 13,1 millioner
 • ABE-reformen: 99,8 millioner
 • Gevinstuttak politireformen: 54 millioner