Omvendt voldsalarm

Retten fastslår at det ikke er noe vilkår for å ilegge kontaktforbud at den domfelte er dømt for å ha begått vold tidligere.

Rettskraftig dom

Mannen ble idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, i tingretten i mars. Dommen er senere opprettholdt av lagmannsretten i juni. Etter anke har Høyesterett i dom av 5. november 2021 tatt stilling til flere rettslige spørsmål knyttet til idømmelse av elektronisk kontroll av kontaktforbud.

– Dommen reiser mange interessante problemstillinger, og noe av det viktigste er at Høyesterett fastslår at det ikke er et vilkår for å ilegge kontaktforbud at den domfelte er dømt for å ha begått vold. Domfelte i vår sak er nemlig ikke domfelt for vold. Dette er den første dommen med omvendt voldsalarm i Troms, og vi har fått erfaring som blir nyttig i senere saker, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Hva er omvendt voldsalarm?

2013 ble det i norsk rett innført et nytt beskyttelsestiltak: Kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm.

Det innebærer at den dømte forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes hjem, arbeidssted eller andre faste oppholdssteder. Vedkommende må bære en elektronisk fotlenke som utløser en alarm hos politiets operasjonssentral dersom vedkommende bryter forbudssonen. Belastningen ved elektronisk kontroll flyttes fra offeret til gjerningspersonen.

Ulike forbudssoner

Dommen innebærer i praksis at den domfelte mannen må flytte fra Tromsø.

Det var ikke besluttet kontaktforbud som omfattet å oppholde seg i området der fornærmede bor. Konsekvensen av oppholdssonen var imidlertid at den domfelte ville måtte flytte. Førstvoterende kom til at situasjonen derfor var omfattet av særregelen om oppholdsforbud i eget hjem i straffeloven § 57 tredje ledd.

Siden bopelen hans var i sonen kom Høyesterett til at dette var "eget hjem" – dermed kan man bare ilegge dette for 1 år. Høyesterett valgte videre å ilegge han elektronisk kontroll for et år til, men da kunne det ikke være innenfor sonen der han bodde, og dermed så kort responstid.

Forbudssoner

Forbudssonen ble for det første året satt til 30 minutter. For det påfølgende året ble sonen satt til 5 til 7 minutters kjøretid.

Forbudssone 30 minutt
Forbudssonen ble for det første året satt til 30 minutt.
Forbudssone 5-7- minutt
Forbudssonen ble for det påfølgende året satt til 5 til 7 minutters kjøretid.