Statens helsetilsyn anmeldte Sørlandet sykehus for brudd på helsepersonelloven § 16 i februar 2021.

Ut fra anmeldelsen har Agder politidistrikt gjennomført en grundig etterforskning av både Sørlandet sykehus helseforetak samt en lege som politiet har siktet for brudd på helsepersonelloven § 4. Politiet har brukt mye ressurser på etterforskningen og har vært bistått av Kripos under etterforskningen. Saken mot legen er ikke ferdig etterforsket.

– Det straffbare forholdet Sørlandet sykehus helseforetak har vært siktet for har en strafferamme på tre måneder. Det betyr at det er to års foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen ble avbrutt 13. april 2021, noe som medfører at straffbare handlinger forut for 13. april 2019 er foreldet dersom det ikke anses som en fortsatt forbrytelse, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Hans Olav Røyr.

Etterforskningen har gått grundig inn i forhold ved Sørlandet sykehus helseforetak både i Flekkefjord og i Kristiansand i perioden fra 2008 til 2020.

Etterforskningen har avdekket at det senest innen 13. april 2019 forelå tilstrekkelige kontrolltiltak rundt den aktuelle legen, samt at avvikshåndteringen var bedret og rutiner omkring ortopedi ble tydeliggjort. Ut fra dette har påtalemyndigheten konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for at Sørlandet sykehus helseforetak har begått den handling de er siktet for i tiden etter skjæringstidspunktet for foreldelse.

– Ut fra dette er det konkludert med at saken mot Sørlandet sykehus helseforetak må henlegges som foreldet for perioden forut for 13. april 2019, og henlegges ut fra bevisets stilling for perioden etter 13. april 2019, sier Røyr.

Agder politidistrikt er ikke ferdige med etterforskningen av legen. Legen er siktet for brudd helsepersonelloven § 4, for å ikke ha gitt forsvarlig helsehjelp. Politiet regner med at etterforskningen mot legen vil være ferdig tidlig i 2022.

Politiet kommenterer ikke etterforskningen mot legen før den er ferdig påtaleavgjort.

Media:
Talsperson i denne saken er politiadvokat i Agder politidistrikt, Hans Olav Røyr. Han kan nås på telefon 404 30 907 frem til klokken 15.30 fredag 17. desember. Dersom TV-intervju ønskes må stab for kommunikasjon kontaktes på telefon 488 95 807.