Namsfogdens oppgaver


Sivil rettspleie er en samlebetegnelse for de oppgavene som tilligger namsmannen. Den sivile rettspleien deles ofte fire fagfelt:

Forliksråd: Namsmannen er sekretær for de kommunalt valgte forliksrådene
Tvang/utlegg: Namsmannen gjennomfører tvangsfullbyrdelser, herunder behandler begjæringer om utlegg, fravikelser, arrest og midlertidig forføyning 
Gjeldsordning: Namsmannen behandler søknader gjeldsordning
Hovedstevnevitne: Namsmannen forkynner dokumenter i kraft av å være hovedstevnevitne

Årlig behandles det ca 85 000 saker innen namsfogdens ansvarsområde i Sør-Øst politidistrikt.

Etablering av namsfogden i Sør-Øst politidistrikt skal bidra til bedre publikumstjenester innenfor sivil rettspleie med hensyn til kvalitet, likebehandling, kompetanse, effektivitet og service. 

 - Styrket fagmiljø og enhetlig fag- og personalledelse mener vi vil gi mulighet for en mer kostnadseffektiv oppgaveutførelse ved at saker kan omfordeles uavhengig av nåværende namsmannsdistrikt og etter ledig kapasitet, sier namsfogden i Sør-Øst, Aase Haukaas Gjerde.

Her finner du kontaktinformasjon til namsfogden i Sør-Øst.