RETURSTATISTIKK 2021

Den store økningen skyldes de mange bortvisningene etter den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, som ble innført i januar i fjor. Totalt 17 013 av alle returer i fjor – mer enn 9 av 10 av alle som ble utført – var bortvisningsvedtak av denne typen.

– Returtallene synliggjør politiets innsats i det nasjonale arbeidet med smittevern. Frem til slutten av september var arbeidet med å redusere importsmitte helt sentralt i den nasjonale smittevernstrategien. Bortvisningstallene viser omfanget av politiets arbeid i den nasjonale smittevernberedskapen, forteller sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Nedgang i asylreturer

Totalt 96 personer med avslag på sin søknad om beskyttelse (asyl) i Norge ble tvangsreturnert i løpet av 2021. Det er nedgang på 16 personer fra året før. Går vi tilbake til 2019, som var det siste året før korona-pandemien, var antallet returnerte i denne kategorien 358.

Pandemien har ført til langt vanskelige returforutsetninger enn tidligere, blant annet på grunn av krav om vaksinasjon og/eller negativ PCR-test ved innreise til mange av landene PU returnerer personer til.

– Sett i denne sammenhengen er 96 tvangsreturer i asylkategorien noe vi kan være fornøyd med. Når PU har klart å effektuere et så stort antall vedtak fattet av UDI og UNE, må vi kunne konkludere med at tvang har fremstått som troverdig når frivillighet ikke har fungert, mener Olafsen.

Returer har forebyggende effekt

Olafsen legger til at politiet vet at villigheten i befolkningen til å følge pålegg fra myndighetene kan svekkes når personer uten lovlig opphold befinner seg i landet i årevis, og at det derfor er viktig at personer med langvarig ulovlig opphold blir returnert.

– Vi antar også at effektiv retur har en forebyggende effekt på migranter uten beskyttelsesbehov som vurderer å komme til Norge, sier Olafsen.

I tillegg til asyl har PU ansvar for returer etter Dublin III-forordningen. Mens antallet returer i asylkategorien gikk ned, økte antall returer i kategorien Dublin/trygt tredjeland fra 150 i 2020 til 177 i 2021.

Nøkkeltall om returer i 2021

  • I fjor ble 18 791 personer tvangsreturnert, hvorav 91 prosent (17 013) av disse ble ilagt bortvisningsvedtak med hjemmel i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.
  • Antallet returnerte i 2021 er det høyeste i løpet av ett enkeltår. Det nest høyeste antallet i løpet av ett år var 10 041 i 2020. Økningen i returer fra 2020 til 2021 er dermed på 87 prosent. Årsaken til økningen er innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med korona-pandemien i januar i fjor.
  • 18 518 av de 18 791 returnerte (i underkant av 99 prosent) er å finne i kategorien bort- og utviste, noe som er en økning i denne kategorien med 8739 personer fra i fjor. Totalt 96 personer er returnert i kategorien avslag asyl, en nedgang med 16 personer fra i fjor. I tillegg har 177 personer i kategorien Dublin/trygt tredjeland blitt returnert, en økning med 27 personer fra i fjor.
  • Totalt 1663 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner ble uttransportert i 2021. Dette er en økning på 373 personer fra i fjor. Prosentandelen som straffede utgjør av alle returnerte har likevel gått noe ned. I fjor var 9 prosent av alle returnerte straffede, mens det i 2020 var 13 prosent.
  • Av de uttransporterte straffede i fjor var 21 prosent borgere av Polen, 20 prosent av Romania og 15 prosent av Sverige. Drøyt 98 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien bort- og utviste.
  • Totalt 267 mindreårige ble uttransportert i 2021, noe som er 56 flere enn året før. Økningen fra 2020 henger sammen med de økte bortvisningene, samt i noe grad returer etter Dublin III-forordningen. 8 av de mindreårige ble returnert i desember, hvorav alle ble returnert med sine foresatte.
  • Av nasjonaliteter, ble det i fjor returnert flest borgere av Sverige (3217), Polen, (2411), Litauen (1616), Romania (1440), Tyskland (1207), USA (644), Danmark (532), Latvia (517), Nederland (428) og Syria (358).
  • Av destinasjoner, ble det i fjor returnert flest til Sverige (10 867), Polen (1363), Danmark (1278), Litauen (660), Romania (603), Tyskland (589), Nederland (453), Latvia (351), Storbritannia (300) og Spania (228).
  • I desember alene ble 220 personer returnert, hvorav 64 av disse ble ilagt bortvisningsvedtak av hensyn til folkehelsen. Totalt 192 av de returnerte var i kategorien bort- og utviste, 7 i kategorien avslag asyl og 21 i kategorien Dublin/trygt tredjeland. Antallet returer i desember var det laveste i løpet av en enkelt måned i 2021, og er en fortsettelse av den betydelige nedgangen vi har sett i løpet av siste kvartal av 2021. Nedgangen henger sammen med at innreisrestriksjonene til Norge fra EØS/Schengen-området ble fjernet 25. september.