I evalueringen pekes det på hva som har fungert godt, og hva som kunne vært gjort bedre for de ulike områdene som dekkes av evalueringen, samt at det gis anbefalinger. I evalueringen er det sett på områdene kriseledelse, tverrsektoriell samhandling og kritiske samfunns­funksjoner.

Kriseledelse:

Evalueringen viser kriseledelsen ser ut til å ha fungert gjennomgående godt i politiet, både nasjonalt og lokalt. VTC-møter mellom POD stab og politidistrikt/særorgan har vært en viktig arena for avklaringer knyttet til nye ordre, og disse møtene bidro til et felles situasjonsbilde for enhetene. Ulik kriseorganisering i virksomhetene i politiet skapte noen utfordringer knyttet til kommunikasjon og samhandling mellom virksomhetene. En av anbefalingene i rapporten er at alle virksomheter i politiet bør velge lik organisasjonsform i den innledende fasen av en nasjonal krise før hver enkelt enhet eventuelt kan gå over i en annen organisasjonsform som vurderes som mer egnet.

Tverrsektoriell samhandling:

Evalueringen peker på at i det store og hele har samarbeidet mellom samvirkeaktørene fungert bra. Formaliserte møtepunkter bidro etter hvert til å løse innledende utfordringer knyttet til informasjonsutveksling og samhandling, både nasjonalt på direktoratsnivå, og lokalt på distriktsnivå. Til tider var svært korte frister for implementering av nye oppdrag fra myndighetene en utfordring for samvirke­aktører og politiet.

Kritiske samfunnsfunksjoner:

Flere politidistrikt og særorgan peker på at ressurser tilført grenseoppdraget har gått på bekostning av andre viktige oppgaver i politiet. Enkelte grupper av ansatte i politiet har blitt hardt belastet i pandemi­perioden. I rapporten anbefales det at strategisk ledelse i politiet bør gjennomgå scenarioer av de mest aktuelle krisehendelsene og diskutere hvordan politiet kan forberede seg i fremtiden. Man bør også få klarhet i hvilke forventninger myndigheter, samvirkeaktører og samfunnet for øvrig kan ha til politiets bistand, og hvordan politiet best mulig løser oppgavene i en krisesituasjon. Videre anbefales det at det bør utarbeides en tverrsektoriell plan for hvordan politiet kan få bistand fra forsterknings­ressurser fra samvirkeaktører.

- Innholdet i evalueringen vil være nyttig i arbeidet med å revidere politiets beredskapssystem og kriseledelse. En av målsetningene er en nærmere klargjøring av Politidirektoratets rolle, ansvar og myndighet i den nasjonale kriseledelsen, kommenterer Ane Mannsåker Roald, avdelingsdirektør for Strategisk ledelsesstab i Politidirektoratet.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet.