-Pandemien har hatt store konsekvenser for politiets aktivitet i 2020 og 2021. Vi ser at pandemien fremdeles fører til lavere aktivitet i samfunnet, begrenser vår tilgang på materiell og utfordrer vår evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Det gir store utslag på fjorårets regnskap. Underveis i 2021 viste prognosen at mindreforbruket trolig ville bli betydelig større enn tidligere år, og det ble da gjort grep for å omdisponere en del midler, kommenterer Roger Bjerke, direktør for styringsavdelingen i Politidirektoratet.

Fristilte midler er omdisponert til dekning av merkostnader distriktene har hatt i pandemihåndteringen. 50 millioner ble blant annet omdisponert til å styrke driftsbudsjettet i politidistriktene og andre enheter.  

-Til tross for et ønske om å omfordele ytterligere midler, er det begrensninger i regelverket for anskaffelser som gjør det vanskelig å investere i produkter og tjenester som raskt kan anskaffes. Prosessen for anskaffelser av materiell og utstyr politiet trenger tar ofte lang tid, og det er ofte ikke mulig å utvide eksisterende avtaler for å ta høyde for ytterligere anskaffelser. I tillegg har våre leverandører hatt utfordringer med sine leveranser slik at vi ikke har fått det utstyret som er bestilt, forklarer Bjerke.

Det årlige driftsbudsjettet er om lag i balanse

De siste årene har etaten hatt et krevende driftsbudsjett å forholde seg til. Denne situasjonen er ikke endret selv om regnskapet viser at etaten i fjor hadde et stort mindreforbruk.

-Ser vi på driften i 2021 isolert, så går etaten om lag i balanse. Mindreforbruket i 2021 skyldes delvis at vi trekker med oss et mindreforbruk fra 2020, delvis anskaffelser som er forsinket og kommer til utbetaling i 2022, samt forsinkelser i de store utviklingsprosjektene, kommenterer Bjerke.

Selv om mindreforbruket er høyt i kroner og øre, er det kun marginalt over Finansdepartementets grense for overføring mellom budsjettår.

Pandemien er den største årsaken

Mye av forklaringen til fjorårets mindreforbruk er pandemien. Normalsituasjonen for politiet de siste årene har vært et mindreforbruk på +/- 2 prosent. I 2019 var mindreforbruket tilnærmet null. Politiet hadde derfor en forsiktig inngang til 2020.

-Pandemien, med stor tilførsel av ekstraordinære midler, forsinkelser i leveranser, lavere tilgang til nødvendig kompetanse og nedgang i deler av vår aktivitet traff oss i en situasjon hvor vi var rigget for forsiktig drift. Fokuset på å løse krevende, ekstraordinære oppgaver har nok bidratt til at vi ikke har klart å utnytte de ordinære budsjettildelingene fullt ut de siste to årene, sier Bjerke. 

Covid har ført til at ting tar lengre tid. Selv om produkter og tjenester er satt i bestilling, så betaler ikke etaten før produkter og tjenester faktisk er levert. Omlag 425 millioner av mindreforbruket er knyttet til inngåtte forpliktelser hvor levering og betaling er skjøvet til 2022. Dette dreier seg i stor grad om bestillinger foretatt enten til investeringer i bygg og anlegg, eller anskaffelser av for eksempel IKT og biler.

Det har vært mindre reiseaktivitet både på grunn av pandemien, men også på grunn av digitaliseringen. Selv i perioden hvor Norge åpnet opp, var det registrert mindre reiseaktivitet tilknyttet møter og samlinger.

Utviklingsporteføljen hadde i 2021 et mindreforbruk på 246 mill. kroner. Av dette var 196 millioner knyttet til aktivitet som ikke var igangsatt i løpet av året.

Rekruttering har tatt lenger tid enn forventet

Arbeidet med rekruttering av en stor mengde medarbeidere har tatt lenger tid enn forventet. Dette gir også utslag på tallene. Dersom en rekrutteringsprosess tar fire uker lenger enn forventet vil dette føre til et mindreforbruk på en månedslønn for den aktuelle stillingen. Samlet sett utgjør denne posten om lag 160 millioner.

-Alle rekrutteringsprosesser i politiet skal være i tråd med regelverket, og det er viktig å få på plass rett kandidat i hver stilling. Med den enorme mengden medarbeidere politiet skulle ansette i 2021, er det forståelig at noen prosesser tok lenger tid, sier Bjerke.

Mindreforbruk fra 2020

Politiet dro med seg et mindreforbruk på 660 000 000 fra 2020 som følge av lavere aktivitet og forsinkelser i utviklingsprosjektene. I tillegg ble det avsatt betydelige midler til en videreføring av grenseoppdraget.   

Prosess videre

Det er allerede gjort tiltak for å bedre oppfølgingen, og ytterligere tiltak vil komme i tiden fremover.

-Det er viktig at vi finner de riktige tiltakene både for å redusere mindreforbruket vi trekker med oss fra år til år, og som gir oss en enda bedre oppfølging av etatens drift, kommenterer Bjerke.  

Politidirektoratet har dialog med Justis- og beredskapsdepartementet om muligheten for å overføre mindreforbruket til 2022.