Politiet i samtale med innbyggerne

På landsbasis er det 80 prosent som svarer at de har ganske eller svært høy tillit til politiet. 94 prosent svarer at de føler seg trygge der de bor og ferdes.

– Det er bra at vi fremdeles scorer så høyt på opplevd trygghet der folk bor og ferdes, men vi ser for Agders del at det er noen områder hvor tilliten er redusert. Vi må se nærmere på hva som kan være årsaker til dette slik at vi kan bli enda bedre. Politiet er avhengig av stor tillit hos innbyggerne for å gjøre en god jobb, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Det mest avgjørende for tilliten til politiet i Agder er egen opplevelse med politiet. Innbyggere oppgir også omtale av politiet gjennom andre som en avgjørende årsak, men også den omtalen politiet får gjennom media.

Bekymret for nettkriminalitet

Identitetstyveri, svindel eller bedrageri på internett er blant de hendelsene som innbyggerne i Agder i størst grad er bekymret for at skal ramme dem selv.

Årsaken til at 34 prosent av de spurte i Agder sier at de føler seg utrygge digitalt er egen opplevelse med nettkriminalitet. Innbyggere oppgir også omtale av nettkriminalitet i mediene som en årsak.

– Det er bekymringsverdig at respondentene i undersøkelsen uttrykker bekymring for å bli utsatt for digital kriminalitet. Vi må fortsatt arbeide med å forebyggende uønskede hendelser og å bli enda bedre på å håndtere nettkriminalitet slik at innbyggerne i Agder ikke bare føler seg trygge fysisk, men også på nett, sier politimesteren.

Undersøkelsen for 2021 avdekker også en økende bekymring for vold blant innbyggerne. 13 prosent uttrykker at de er ganske eller meget bekymret for å bli utsatt for vold eller trusler mot vold. I 2020 svarte 3 prosent at de var bekymret for å bli utsatt for vold eller trusler. 

I undersøkelsen kommer det fram at 34 prosent av de spurte oppgir å ha vært utsatt for en kriminell hendelse i løpet av det siste året i Agder. Det er en høy prosentandel sammenlignet med andre politidistrikt.

Politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet

75 prosent svarer at det er lett å komme i kontakt med politiet ved behov. 65 prosent mener politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Det er en fremgang på fem prosentpoeng fra 2020. 57 prosent mener politiet regelmessig er synlige i lokalområde. Det er ett prosentpoeng opp fra undersøkelsen i 2020.

Innbyggerundersøkelsen avdekker imidlertid at en større andel innbyggere i de største kommunene er enige i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, sammenlignet med innbyggere i de små kommunene.   

– Politiet skal være synlig og tilgjengelig, og Agder politidistrikt må fortsatt jobbe for å levere gode tjenester for innbyggere i hele Agder uavhengig av hvor folk bor, sier Askholt.

Les innbyggerundersøkelsen for Agder politidistrikt 2021

Media
Mediehenvendelser rettes til stab for kommunikasjon og pressevakt på telefon 488 95 807. 

 

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup, på vegne av Kantar.

Det er gjennomført til sammen 8000 intervjuer (1400 i Oslo politidistrikt og 600 i de øvrige) i tidsrommet 31. august - 22. november 2021.

Store kommuner = over 20 000 innbyggere, små kommuner = under 5 000 innbyggere.

Les de nasjonale resultatene   • Innbyggerundersøkelsen