– Jeg er glad for at innbyggerne har så høy tillit til oss. Det forplikter. Vi skal fortsette å gjøre alt vi kan for at alle borgerne skal ha tillit til oss og opplever at det er trygt å bo og ferdes i Oslo politidistrikt, sier politimester Beate Gangås.

Politiets årlige innbyggerundersøkelse har til hensikt å kartlegge innbyggernes oppfatninger av politiet i Norge. Undersøkelsen kartlegger politiets tillit i befolkningen, opplevelse av trygghet og bekymring for kriminalitet.

Tillit til politiet

  • 80 prosent av innbyggerne nasjonalt har ganske eller svært stor tillit til politiet i 2021. I 2020 oppga 82 prosent det samme.
  • Andelen som har svært høy tillit i Oslo ligger i 2021 på 35 prosent. Det er bare i 2020 at denne andelen har vært høyere med 38 %.
  • I snitt er det innbyggerne i politidistriktene Oslo, Sør-Øst og Innlandet som oppgir å ha høyest tillit til politiet, mens tilliten er lavest i Agder og Finnmark. 
  • Oppfatningen av politiets evne til å komme raskt til stedet når de blir tilkalt etter en voldsforbrytelse og evne til å forklare sine handlinger når de blir bedt om det, er stabil sammenliknet med 2020.

Opplevd trygghet i befolkningen

  • Befolkningens oppfatning av trygghet i området hvor de bor og ferdes, svekkes marginalt i 2021, etter en topp i 2020. Andelen som føler seg meget trygge i Oslo politidistrikt, går tilbake fra 67 til 61 prosent, mens andelen som opplever at de er ganske trygge øker fra 26 til 31 prosent. 
  • Det er fortsatt en tendens til at innbyggere i mellomstore og store kommuner, etter folketall, i større grad opplever trygghet i eget nærmiljø.
  • 74 % opplever at de er meget eller ganske trygge når de benytter digitale tjenester på internett eller mobiltelefon. Kvinner, personer uten høyere utdanning og eldre oppgir i minst grad at de føler seg trygge digitalt.

Resultatene vil inngå som et kunnskapsgrunnlag for utvikling og styring av politiet, dels også tjene som grunnlag for å vurdere politiets måloppnåelse.   

Innbyggerundersokelsen 2021 Oslo politidistrikt.pdf

Se også nasjonale tall:

Innbyggerundersøkelsen 2021

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført på telefon i perioden 31.8. – 22.11.2021 av Norsk Gallup, på vegne av Kantar, som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Politidirektoratet. Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen i Norge, 18 år eller eldre. Det er gjennomført 7 998 intervju i 2021.

  • Innbyggerundersøkelsen