I et stadig mer fragmentert mediemarked, med stort plattformmangfold, øker antall henvendelser inn til etaten om medvirkning i forskjellige typer produksjoner. I 2020 fikk vi ca 100, og i 2021 hadde det økt til 136 henvendelser som måtte vurderes nøye.

Prosjektgruppen fikk et mandat som sier at prosjektgruppen skal utarbeide et sett tydelige prioriteringskriterier knyttet til politiets samfunnsoppdrag og politiets kommunikasjon til offentligheten.

- Vi er helt avhengige av tillit fra innbyggerne. Dersom vi bruker muligheten som medieproduksjoner gir oss, kan vi skape forståelse for oppgaveløsningen og gi folk en mulighet til å lære mer om etaten vår. Men dette må skje innenfor rammene av ressurser og lovverk. Derfor satte vi i gang dette arbeidet for å se på hvilke vurderinger som må gjøres, hvilke avveininger og kriterier som må ligge til grunn, før vi inngår en tydelig avtale med et produksjonsselskap, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet.

Hvor trykker skoen?

Gjennom samtaler med kommunikasjonsmiljøene i etaten, og med sentrale personer som er involvert i håndteringen av henvendelser, identifiserte arbeidsgruppen en rekke smertepunkter som skaper utfordringer på forskjellig vis for politiet. I rapporten er disse utfordringene drøftet og gruppen har kommet med sin vurdering og anbefaling.

 1. Vurdering av innsyn i straffesaksdokumenter
 2. Personvernhensyn og taushetsbelagt informasjon
 3. Ressursbruk
 4. Sjangere og programkonsepter
 5. Vurdering av konsekvens ved etatens deltakelse
 6. Ulik håndtering og vurdering på tvers av etaten
 7. Uryddige eller urutinerte produksjonsselskaper

Koordinering og beslutning

Behovet for veiledning i hvordan man skal gripe an de ulike henvendelsene er stort i politiet. Derfor består også rapporten av en egen veileder som skal oppdateres jevnlig, for å reflektere utviklingen i innholdssjangere og konsepter som utfordrer etaten på nye måter.

Vurdering og beslutning om deltakelse skal ligge i politidistrikter og særorgan, med Politidirektoratet som en koordinerende og støttende bidragsyter på et overordnet nivå.

Politiet ønsker at henvendelser om medvirkning i alle typer produksjoner skal gå via kommunikasjonsenheten  i det enkelte politidistrikt eller særorgan. Dette er fordi vi ønsker en så lik håndtering som mulig på tvers av organisasjonen. Det er også viktig med hensyn til å holde en oversikt over hvilke typer henvendelser vi får, og over omfanget.

Prosjektgruppen har bestått av:

 • Arne Lutro (leder for stab for kommunikasjon, Vest politidistrikt)
 • Marianne Nordengen (seniorrådgiver, Øst politidistrikt)
 • Marita Hatlelid (seniorrådgiver, Øst politidistrikt)
 • Jonas Fabritius Christoffersen (seniorrådgiver, Kripos)
 • Unni Grøndal (pressesjef, Oslo politidistrikt)
 • Sidsel Aarsnes Linden (prosjektleder og seniorrådgiver i politidirektoratet)

Last ned rapporten politiets retningslinjer for medvirkning i medieproduksjoner