-Mindreforbruket på politiets driftsbudsjett utgjør 1,1 mrd kroner. Mindreforbruket som overstiger Finansdepartementets grense for å kunne søke om overføring av midler til 2022 utgjør 113 mill. kroner, sier avdelingsdirektør for styringsavdelingen, Roger Bjerke. Han forteller at Politidirektoratet (POD) vil gå i dialog med JD hva gjelder størrelsen på mindreforbruk som kan overføres til 2022.

Gjennomgang av det samlede årsresultatet viser at etaten har et mindreforbruk på investeringspostene på om lag 400 millioner kroner. Bjerke understreker at han forventer at etaten vil få overført dette til 2022.

Den endelige beslutningen om overføring av mindreforbruk fra 2021 vil ikke være klar før Finansdepartementet har fattet vedtak om overføring medio mars 2022 og POD har mottatt supplerende tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet.

-Vi gav en tidlig orientering om mindreforbruk på etatens driftsbudsjett før endelig årsresultat var klart. Dette gjorde vi for å sikre løpende god informasjon og for å være åpne og transparente. Nå er årsresultatet klart og derfor kommer informasjonen i bolker, sier avdelingsdirektør Roger Bjerke.

For de sentrale postene for politiet er det samlede mindreforbruket 1,55 milliarder kroner. Dette er knyttet til drift og utvikling samt investeringer i politiet. I tillegg kommer omlag 260 millioner kroner i mindreforbruk som blant annet er relatert til kontingenter knyttet til EU som politiet ikke styrer.

Pandemien påvirker også utviklingsaktiviteter

Pandemien har hatt store konsekvenser for politiets utviklingsaktiviteter de siste to årene, og dette gir kraftige utslag på fjorårets regnskap.

-Flere av våre utviklingsoppgaver er avhengig av anskaffelser og tilgang til ekstern kompetanse. De siste årene har også disse aktivitetene blitt rammet av forsinkelser, lavere fremdrift og utfordringer knyttet til tilgang på nødvendig kapasitet og kompetanse. Dermed har vi ikke klart å utnytte de ordinære budsjettildelingene fullt ut de to siste årene, sier Bjerke.

Han forteller at mindreforbruket delvis skyldes eksterne avhengigheter og delvis fremdrift og ressursutfordringer internt. Mindreforbruket består også av gjenstående midler for fellesprosjekter som skal overføres andre aktører i 2022 utgjør. I tillegg til et lavere aktivitetsnivå har vi også hatt leveranseutfordringer på anskaffelser og forsinkelser i større fakturaer fra blant annet EU som nevnt over.

-Underveis i 2021 viste prognosen at mindreforbruket trolig ville bli betydelig større enn tidligere år, og det ble da gjort grep for å omdisponere en del midler, kommenterer Bjerke. Samtidig ser vi at dette ikke har hatt ønsket effekt på grunn av forsinkelser på andre områder av vår virksomhet. Enkelte omdisponeringer i 2021 vil ikke få effekt før i år, legger han til.

Konsekvenser

Justisdepartementet forventer en reduksjon av mindreforbruket i 2022 og vil fremover følge opp bevilgningene månedlig.

-Vi igangsetter også tiltak for både drift og utviklingsprosjektene i etaten. Vi trenger bedre dialog, tettere oppfølging i linjen ut mot politidistrikt og særorgan og en bedre oppfølging av de store programmene og prosjektene våre. Vi må forbedre prognosene og sikre en realistisk budsjettering i hele etaten, avslutter Roger Bjerke.

Les tidligere nyhetsak om underforbruk på driftsbudsjettet.