For året som helhet ble det totalt registrert 66 162 anmeldelser. Antallet var særlig lavt fram til mai 2021, og sank igjen ved innføring av nye tiltak i slutten av november. Også i 2020 fulgte anmeldelsene utviklingen i smitte og smittevernstiltak.


Nedgang i barne- og ungdomskriminaliteten
Antall anmeldelser med mistenkte under 18 år gikk ned 4 % fra i 2021 og er 7 % under snittet i prepandemiperioden, som er de fem årene før pandemien.
Antall under 18 år som ble anmeldt for 4 forhold eller mer er 154 personer, som er stabilt. Det har vært en betydelig nedgang i antall ran i 2021, mens voldslovbrudd for øvrig har vært stabilt.


- Selv om pandemien har skapt utfordringer har Oslo politidistrikt levert gode forebyggende tjenester til befolkningen i 2021. Vi har stanset flere potensielle voldsspiraler gjennom rask inngripen og god etterforskning, og vi har opprettholdt vårt forebyggende arbeid i ungdomsmiljøene. De få unge som begår mye og alvorlig kriminalitet bekymrer oss. Både kommunene og Oslo politidistrikt vil satse ytterligere på det forebyggende arbeidet mot
denne gruppen, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari.


Seksuallovbrudd økte betydelig
Antall anmeldte seksuallovbrudd økte i 2021 med 22 % (211) etter en mindre økning i 2020 (4 %). Antall i 2021 var 16 % over snittet for den 5-årige prepandemiperioden.

Økningen i seksuallovbrudd gjaldt primært anmeldelser av voldtekt (inkl. forsøk), der veksten i voldtekter av barn under 14 år som vi så i 2020, fortsatte i 2021. Antallet var over dobbelt så høyt som i prepandemiperioden. Økningen omhandlet digitale overgrep, og gjenspeiler avdekking av disse.

For voldtekt av personer over 14 år økte antallet anmeldelser med 24 % i 2021, og var 10 % høyere enn snittet i prepandemiperioden. Antallet var særlig høyt i sommermånedene og i oktober, og sammenfaller i tid med åpning av samfunnet med færre smittevernstiltak.

En gjennomgang av 135 voldtektsanmeldelser mai – september, viste at over halvparten (52%) var festrelatert med rus involvert, mens 22 % omhandlet relasjonsvoldtekt. Færre enn 1av 10 gjaldt overfallsvoldtekt, de fleste med gjerningstidspunkt i mai, juni eller juli. Nær tre fjerdedeler av de 135 anmeldelsene gjaldt hendelser innendørs og drøyt halvparten hadde
gjerningssted i sentrumsbydelene i Oslo.


- Seksuallovbrudd er svært høyt prioriterte saker. Å avdekke flere saker er et ønsket mål. Det pågår nå en viktig prosess i politidistriktet for å se hvordan vi samlet kan håndtere hele porteføljen av straffesaker best mulig – og her er seksuallovbrudd et sentralt område. Dette arbeidet skal sette oss enda bedre i stand til å håndtere disse krevende sakene. Også på dette feltet jobber vi med å identifisere tiltak og i tillegg ytterligere styrke politiets innsats på den digitale arenaen. Her er det også viktig at samfunnet og foreldre tenker forebygging, slik at vi sammen kan gjøre barn og unge mindre sårbare på nettet, sier Cecilie Lilaas-Skari, visepolitimester i Oslo.

Ran og vold med skytevåpen
Anmeldelser av ran med skytevåpen ble redusert fra 35 til 21. Derimot økte antallet vold med skytevåpen og var særlig høyt i august (5). En analyse av anmeldte hendelser høsten 2021 viste at både spenninger i kriminelle miljøer og belastninger knyttet til rusmisbruk/psykisk sykdom så ut til å ligge til grunn. Pandemien kan ha virket inn på begge disse samfunnsfenomenene.

Saksbehandlingstiden gikk ned
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppklarte saker var på 75 dager, mot 98 i 2019 og 79 i 2020. Oppklaringsprosenten for det samlede antallet saker i 2021 var på 34 %, mot henholdsvis 36 % og 39 % de to foregående år. Restanseporteføljen var på 5 % målt i forhold til antall anmeldelser mottatt året før. Det nasjonale gjennomsnittet i 2021 var på 10 %.


Se vedlagte dokument 220215 Anmeldt kriminalitet i Oslo pd 2021.pdf