Det kommer frem av Agder politidistrikts kriminalstatistikk for 2021.

Visepolitimester Arne Sundvoll understreker at tall på anmeldelser og straffesaker kan si oss noe om trender, men gir et begrenset bilde av den reelle kriminalitetsutviklingen i Agder.

– Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer. Vi vet det er mørketall knyttet til blant annet seksuallovbrudd, miljøkriminalitet, arbeidskriminalitet og bedrageri (nettsvindel), sier Sundvoll.

Den økte saksbehandlingstiden har sammenheng med at politidistriktet har avgjort flere gamle saker i 2021.

– De sakene som er eldre enn 12 måneder ble redusert fra 315 saker pr. 31.12.2020 til 202 saker pr. 31.12.2021. Når "gamle" saker avgjøres trekker dette opp saksbehandlingstiden, forklarer Sundvoll.

Trykk her for å se oversikt over kriminalstatistikken 2017-2021.

Spesielt om seksuallovbrudd

Seksuelle overgrep er et de høyest prioriterte saksfeltene som politiet jobber med. Sammenlignet med 2020 er det en liten økning i antall anmeldte sedelighetssaker i 2021,

I 2021 ble det totalt registrert 391 saker, mot 370 i 2020. Nasjonalt viser tallene at antall anmeldte seksuallovbrudd i stort har økt med 16,5 prosent det siste året.

Det er mørketall på området og det er derfor vanskelig å si om dette er et reelt bilde på kriminalitetsutviklingen.

Seksuallovbrudd er delt inn i tre kategorier:

  • Antall anmeldte voldtekter er stabilt høyt i Agder. I perioden 2010-2015 lå Agder på et snitt på under 70 saker. De senere år er dette tallet økt, og snittet er nå på 92,8 årlige saker. I 2021 ble det anmeldt 95 voldtekter.
  • Det er en økning i saker som omhandler seksuell omgang med barn 14-16 år og seksuell handling med barn under 16 år, fra 89 saker i 2020 til 113 saker i 2021. Det er det høyeste tallet de siste fem årene.
  • Det har vært en reduksjon i antall anmeldelser innenfor seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, fra 49 til 33 saker.

– Agder politidistrikt har over tid hatt en bekymring over en økende trend med seksuelle overgrep blant barn og ungdom i Agder. Bekymringen er der fremdeles. For å forsøke å komme i forkant av denne typen kriminalitet innleder vi i 2021 et samarbeid med RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) for å øke kunnskapsnivået for å forstå de bakenforliggende årsakene, sier Sundvoll.

Politiet ser at overgrepene ofte initieres via sosiale medier og oppfordrer foreldre til å ha tett dialog med barna sine om god og trygg internettbruk. Politiets nettpatrulje-Agder kan kontaktes for råd og veiledning.

Endringer som knyttes til pandemien

Flere av endringene i kriminalstatistikken knyttes til at 2021 også var et år preget av pandemi og restriksjoner. Stengt uteliv, færre personer i det offentlige rom, stengte grenser og mindre reisevirksomhet, samt redusert fritidstilbud for barn og unge er faktorer som ser ut til å ha påvirket kriminalitetsbildet.

-Dette så vi begynnelsen på i 2020, og tallene viser at trenden har fortsatt i 2021, sier Sundvoll.

Grove tyveri fra bolig
I 2021 ble det kun er registeret 99 straffesaker på grove tyverier fra bolig, mens gjennomsnittet fra årene 2017-2020 er på 160,5 saker i året.

– Dette kan forklares med at mange har vært mer hjemme i pandemien, samt at stengte grenser har ført til færre mobile vinningskriminelle. Vi ser at tyveriene i større grad er erstattet av lettomsettelige varer som er lett tilgjengelige utendørs og i garasje, slik som sykler, elsykler elsparkesykler, sier Sundvoll.

Mindre tyveri fra butikk eller annet salgssted
Mindre tyveri fra butikk eller annet salgssted har i 2021 hatt en økning, fra et gjennomsnitt på 412 årlige saker, til hele 569 saker i 2021.

– Av anmeldelsene vi har mottatt ser vi at økningen i stor grad er begått av barn og ungdommer. Dette ser vi i sammenheng med pandemien der det kan tyde på at barn og unge som på grunn av stengte fritidstilbud og aktiviteter i større grad har oppholdt seg i sentrumsområder og kjøpesentre, sier Sundvoll.

Vold
Voldskriminalitet som omhandler kroppskrenkelser og kroppsskader har ligget stabilt de siste årene, med et gjennomsnitt fra 2017-2020 på 2121 årlige saker. I 2021 var tallet 1989, som er det laveste tallet siste fem år.

– Noe av denne nedgangen kan forklares med stengt uteliv. Den samme begrunnelsen kan forklare nedgangen i trusler mot offentlig tjenestemann, som har halvert seg fra 2020 til 2021, fra 44 til 22 registrerte saker, opplyser Sundvoll.

Narkotika
Nedgangen i saker knyttet til bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, fortsetter også fra 2020 til 2021. Nedgangen har vært stabil siste fem år, men er betydelig det siste året med reduksjon i saker fra 1707 i 2020 til 1271 saker i 2021.

– Nedgangen er knyttet til politiets prioriteringer og gir i liten grad et bilde på trender knyttet til bruk og omsetning av narkotika. Likevel kan noe av nedgangen forklares med stengt uteliv under pandemien, sier Sundvoll.

Drap og drapsforsøk
i 2021 ble det i Agder etterforsket et drap og fem drapsforsøk, en nedgang fra 2020 der det var tre drap og seks drapsforsøk.

For øvrig statistikk, Trykk her for å se oversikt over kriminalstatistikken 2017-2021.

 

For media
For spørsmål eller ytterligere opplysninger knyttet til straffesaksresultatene i Agder politidistrikt i 2021 kan pressevakt kontaktes på e-post agder.kommunikasjon@politiet.no eller telefon 488 95 807.