Anmeldelser innen narkotika har den største nedgangen med 45 % færre anmeldelser, mens seksuallovbrudd (+28,6 %) øker mest. Oppklaringsprosenten i politidistriktet var på 62,2 %.

Trafikklovbrudd utgjør 29 % av den anmeldte kriminaliteten

- Kriminaliteten i Innlandet er stabil, med normale variasjoner fra år til år, sier politimester Johan Brekke.

Spesielt om seksuallovbrudd

Innen kategorien seksuallovbrudd mot barn og unge er det en økning på 84,7 % i anmeldelser. Økningen skyldes hovedsakelig flere seksuallovbrudd mot barn og unge på internett/sosiale medier. Modus i flere av sakene er ungdom som selger bilder av seg selv på nettet eller at personer deler ulovlige bilder på nettet. Det forventes en fortsatt økning i slike saker i 2022.

Rapporten med straffesakstall er vedlagt og gir flere detaljer om kriminalitetsutviklingen i Innlandet. Oversikten viser anmeldt kriminalitet og gjengir ikke et fullstendig bilde av kriminaliteten da det er mørketall innen alle kriminalitetsområder.

Rapporten inneholder også en oversikt over registrerte anmeldelser for ulike kriminalitetsområder fordelt på kommunene i Innlandet politidistrikt i 2021.