De sakkyndige konkluderer enstemmig med at siktede har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning gjør at det er grunn til å tro at han kan ha vært utilregnelig under handlingene, og dermed ikke ha strafferettslig skyldevne.

Det er retten som tar endelig stilling til om siktede på grunn av den psykiske lidelsen var utilregnelig under handlingene, da dette er en juridisk vurdering. Politiet kommer derfor ikke til å gi mer detaljert informasjon om innholdet i den sakkyndige erklæringen.

Dersom retten kommer til at det er tvil om siktedes tilregnelighet, kan han dømmes til tvunget psykisk helsevern men ikke dømmes til tidsbestemt fengselsstraff eller forvaring.