PST og politiet har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å etablere og rapportere et felles situasjonsbilde over hvilken betydning situasjonen kan få for norske forhold.

− I lys av situasjonen som har oppstått i Europa er norsk politi ekstra årvåkne i forhold til hendelser som kan kreve oppfølging fra sivile myndigheter. Vi følger særlig med på hybride trusler eller bruk av sammensatte virkemidler som kan få betydning for den sivile beredskapen, og som vil kunne være straffbare handlinger, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

PST og politiet vil i felleskap utarbeide jevnlige situasjonsrapporter og vurderinger knyttet til eventuell bruk av sammensatte virkemidler i Norge. Dette skal bidra til å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å sette samfunnet i stand til å møte en eventuell utvikling i trusselbildet.

Den første rapporten avgrenser seg til å omhandle hendelser knyttet til russiske trusselaktører. Imidlertid er det mål at vurderingene etter hvert også skal inkludere flere statlige- og ikke-statlige aktører.

− Hovedformålet er å identifisere, forstå og se aktuelle hendelser som rammer ulike aktører og sektorer i sammenheng. Dette vil styrke evnen til å fange opp trusselaktørers mulige bruke av sammensatte virkemidler i Norge, avslutter PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

  • Ukraina